EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2003 vp

EV 41/2003 vp - HE 66/2003 vp

Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:n muuttamisesta (HE 66/2003 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 13/2003 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain (559/1994) 25 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1030/2000, seuraavasti:

25 §

Ammattitoiminnan asianmukaisuuden selvittäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos on perusteltua aihetta olettaa, että terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamistaidossa tai ammattitiedoissa on puutteita, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön ammattitaitojen tai -tietojen tutkimiseksi työkokeiluun, työnäytteeseen tai kuulusteluun (ammattitaidon selvittäminen). Ammattitaidon selvittämisestä syntyneet kustannukset korvataan valtion varoista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2003