EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2011 vp

EV 42/2011 vp - HE 44/2011 vp

Hallituksen esitys laeiksi takuueläkkeestä annetun lain, kansaneläkelain 56 §:n, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain ja vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi takuueläkkeestä annetun lain, kansaneläkelain 56 §:n, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain ja vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta (HE 44/2011 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 9/2011 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

takuueläkkeestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 34 § ja

muutetaan 8 §:n 2 momentti, 10 §:n 4 momentti ja 23 §:n 2 momentti seuraavasti:

8 §

Takuueläkkeen määrä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos takuueläke myönnetään ennen kuin hakija täyttää 65 vuotta, täysimääräistä takuueläkettä vähennetään pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta takuueläke varhennetaan siitä, kun hakija täyttäisi 65 vuotta. Takuueläkettä ei kuitenkaan vähennetä, jos hakija saa 7 §:n 1 momentin 2—6 kohdan mukaista eläkettä tai korvausta, kansaneläkelain 11 §:n tai työntekijän eläkelain 12 §:n 3 momentin mukaista vanhuuseläkettä taikka takuueläke myönnetään maahanmuuttajalle tämän lain 7 §:n 2 momentin perusteella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 §

Takuueläkkeen tarkistaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos takuueläkkeen saaja saa 9 §:n 2 momentin mukaista muualta kuin Suomesta maksettavaa eläkettä tai korvausta, takuueläke tarkistetaan myös, kun takuueläkkeen alkamisesta tai edellisestä tarkistamisesta on kulunut kaksi vuotta (määräaikaistarkistus). Määräaikaistarkistuksen toteuttamiseksi Kansaneläkelaitos lähettää takuueläkkeen saajalle tarkistushakemuksen, joka on palautettava määräajassa.

23 §

Takuueläkkeen lakkaaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, takuueläke lakkautetaan määräaikaistarkistuksen ajankohdasta, jos eläkkeensaaja ei ole palauttanut hänelle 10 §:n 4 momentin perusteella lähetettyä tarkistushakemusta määräajassa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

Tällä lailla kumottua 34 §:ää ei sovelleta lain voimaantuloa edeltävälle ajalle myönnettävään takuueläkkeeseen tai tuolle ajalle myönnetyn takuueläkkeen tarkistamiseen, jos päätös asiasta annetaan vasta lain tultua voimaan.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Laki

kansaneläkelain 56 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään kansaneläkelain (568/2007) 56 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1151/2007, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti:

56 §

Eläkkeen hakeminen ja ilmoitusvelvollisuus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kun henkilö hakee 11 §:n mukaista vanhuuseläkettä, hänen tulee esittää työttömyyskassan tai Kansaneläkelaitoksen todistus siitä, miltä ajalta hän on saanut työttömyyspäivärahaa työttömyysturvalain 6 luvun 9 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetun lisäpäiväoikeuden perusteella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Laki

eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 12 §:n 2 momentti, 24 §:n 1 momentti ja 35 §:n 4 momentti, sellaisena kuin niistä on 12 §:n 2 momentti laeissa 1154/2007 ja 1225/2009, sekä

lisätään 12 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1154/2007 ja 1225/2009, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3—5 momentti siirtyvät 4—6 momentiksi, lakiin uusi 25 a ja 25 b § sekä 33 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

12 §

Vuositulo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yrittäjänä, maatalousyrittäjänä tai apurahansaajana saatu tulo otetaan 1 momentista poiketen huomioon yrittäjän eläkelain (1272/2006) 112 §:n tai maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 14 §:n perusteella vahvistetun työtulon mukaisena. Jos yrittäjällä, maatalousyrittäjällä tai apurahansaajalla ei ole kummankaan lain perusteella vahvistettua työtuloa eikä hän muuta esitä, yrittäjänä tai apurahansaajana saatuna tulona otetaan huomioon ensin mainitun lain 113 §:ssä tai viimeksi mainitun lain 13 §:ssä tarkoitettu vakuuttamisen alarajan mukainen työtulo.

Metsätalouden tulona otetaan 1 momentista poiketen huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto kerrottuna metsän pinta-alalla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 §

Asumistukea koskeva päätös

Asumistuen hakijalle annetaan kirjallinen päätös asumistuen myöntämisestä, hylkäämisestä, tarkistamisesta, keskeyttämisestä, lakkauttamisesta ja takaisinperinnästä. Hakijalle on annettava kirjallinen päätös myös silloin, kun asumistuki maksetaan vuokranantajalle 25 a §:n 2 momentin perusteella tai kunnan toimielimelle 28 §:n tai sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksusta annetun lain (734/1992) 14 §:n mukaisen perhehoidon perusteella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 a §

Maksaminen vuokranantajalle

Asumistuki voidaan maksaa suoraan vuokranantajalle asumistuen saajan valtuutuksella.

Kansaneläkelaitos voi päättää, että asumistuki maksetaan suoraan vuokranantajalle ilman asumistuen saajan valtuutusta, jos asumistuen saaja on laiminlyönyt vähintään kahden peräkkäisen kuukauden vuokran maksamisen kokonaan. Laiminlyöntiä arvioitaessa otetaan huomioon tuensaajan olosuhteet. Asumistuen maksaminen suoraan vuokranantajalle lopetetaan vuokralaisen pyynnöstä, kun perustetta vuokranantajalle maksamiselle ei enää ole.

25 b §

Vuokranantajan ilmoitusvelvollisuus

Vuokranantajan, jolle asumistuki maksetaan, on asiasta tiedon saatuaan ilmoitettava Kansaneläkelaitokselle, jos asumistuen saajan oikeus pitää asuntoa hallinnassaan päättyy tai asumistuen saaja muuttaa pois asunnosta. Ilmoituksessa on mainittava asumistuen saajan hallintaoikeuden päättymisajankohta ja asunnosta pois muuttamisen ajankohta.

33 §

Takaisinperintä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Perusteettomasti maksettu asumistuki voidaan periä takaisin myös vuokranantajalta, jos vuokranantaja on laiminlyönyt 25 b §:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuutensa ja vuokranantajalle on maksettu asumistukea ajalta, jolta vuokranantajalla ei ole enää ollut oikeutta periä vuokraa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

35 §

Muutoksenhakuoikeus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kansaneläkelaitoksen antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, jos päätös on annettu väliaikaisena tai 25 a §:n 2 momentin perusteella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    . Lain 24 §:n 1 momentti, 25 a ja 25 b §, 33 §:n 4 momentti sekä 35 §:n 4 momentti tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä marraskuuta 2012.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Laki

vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 45 § ja

lisätään lakiin uusi 45 a § seuraavasti:

45 §

Tietojen luovuttaminen eräissä tapauksissa

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään, salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä antaa:

1) Suomen kanssa sosiaaliturvasopimuksen tehneiden maiden viranomaisille ja laitoksille sekä sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 piiriin kuuluvien maiden viranomaisille ja laitoksille välttämättömiä tietoja sosiaaliturvasopimusten ja edellä mainittujen asetusten täytäntöönpanoa varten;

2) 20 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin tutkimuksiin lähetettävän henkilön terveydentilaa, sairautta ja hoitotoimenpiteitä koskevia tietoja mainitussa momentissa tarkoitetulle lääkärille tai terveydenhuollon toimintayksikölle taikka tutkimuslaitokselle.

45 a §

Tekninen käyttöyhteys

Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 29 §:n 3 momentissa säädetään, oikeus mainitussa momentissa säädetyin edellytyksin avata tekninen käyttöyhteys rekisteriensä salassa pidettäviin tietoihin, jotka sillä on oikeus tämän lain 45 §:n 1 kohdan perusteella antaa mainitussa kohdassa tarkoitetuille tiedonsaajille.

Mitä tässä pykälässä säädetään teknisen käyttöyhteyden avaamisesta ja tietojen antamisesta sen avulla, koskee myös Kansaneläkelaitoksen oikeutta saada teknisen käyttöyhteyden avulla 43 §:n 1 momentissa tarkoitettuja salassa pidettäviä henkilötietoja mainitun momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuilta tahoilta.

Tämän pykälän perusteella avatun teknisen käyttöyhteyden avulla saa hakea myös salassa pidettäviä tietoja ilman sen suostumusta, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Ennen teknisen käyttöyhteyden avaamista tietoja pyytävän on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    . Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2011