EDUSKUNNAN VASTAUS 43/2006 vp

EV 43/2006 vp - HE 27/2006 vp

Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta (HE 27/2006 vp).

Valiokuntakäsittely

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 2/2006 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

palkkaturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 27 päivänä marraskuuta 1998 annetun palkkaturvalain (866/1998) 28 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 938/2004, uusi 3 momentti ja lakiin uusi 28 a § seuraavasti:

28 §

Tiedonsaanti ja virka-apu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työvoima- ja elinkeinokeskuksella on oikeus hankkia palkkaturva-asian käsittelyä varten tarpeellisia tietoja myös muun Euroopan unionin jäsenvaltion palkkaturva-asioita hoitavalta viranomaiselta tai yhteisöltä.

28 a §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Työvoima- ja elinkeinokeskuksella on salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia tai luovuttamista koskevien rajoitusten estämättä oikeus luovuttaa Euroopan unionin jäsenvaltion palkkaturva-asiaa hoitavalle viranomaiselle tai yhteisölle siellä vireillä olevan palkkaturva-asian käsittelyä varten välttämättömiä tietoja.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20 .

_______________

Laki

merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 15 päivänä joulukuuta 2000 annetun merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 26 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 939/2004, uusi 3 momentti ja lakiin uusi 26 a § seuraavasti:

26 §

Tiedonsaanti ja virka-apu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työvoima- ja elinkeinokeskuksella on oikeus hankkia palkkaturva-asian käsittelyä varten tarpeellisia tietoja myös muun Euroopan unionin jäsenvaltion palkkaturva-asioita hoitavalta viranomaiselta tai yhteisöltä.

26 a §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Työvoima- ja elinkeinokeskuksella on salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia tai luovuttamista koskevien rajoitusten estämättä oikeus luovuttaa Euroopan unionin jäsenvaltion palkkaturva-asiaa hoitavalle viranomaiselle tai yhteisölle siellä vireillä olevan palkkaturva-asian käsittelyä varten välttämättömiä tietoja.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2006