EDUSKUNNAN VASTAUS 43/2014 vp

EV 43/2014 vp - HE 42/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 12 §:n muuttamisesta sekä Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 12 §:n muuttamisesta sekä Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 42/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (HaVM 11/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 12 § seuraavasti:

12 §

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 (vähävaraisten rahastoasetus) mukaisista jäsenvaltiolle kuuluvista tehtävistä. Vähävaraisten rahastosta rahoitetun toimenpideohjelman valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittamisesta sekä yleisasetuksen 5 artiklan mukaisesta kumppanuudesta vastaa 13 §:ssä tarkoitettu alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunta.

Valtioneuvosto päättää ohjelmaehdotuksen ja ohjelman muuttamista koskevan ehdotuksen antamisesta Euroopan komissiolle. Työ- ja elinkeinoministeriö voi kuitenkin tehdä Maaseutuvirastoa kuultuaan ohjelmaan sellaisia muutoksia, jotka eivät ole merkitykseltään huomattavia eivätkä muuta ohjelmalle osoitettavan kansallisen julkisen rahoituksen kokonaismäärää.

Toimenpideohjelman hallintoviranomaisena toimii Maaseutuvirasto ja todentamisviranomaisena työ- ja elinkeinoministeriö, jotka hoitavat niille vähävaraisten rahastoasetuksessa säädetyt tehtävät.

Toimenpideohjelman tarkastusviranomaisena toimii 10 §:ssä tarkoitettu rakennerahasto-ohjelman tarkastusviranomainen. Tarkastusviranomaisen tehtävistä säädetään vähävaraisten rahastoasetuksessa. Tarkastusviranomainen vastaa myös vähävaraisten rahastoasetuksen 35 artiklan 2 kohdan mukaisen riippumattoman tarkastuselimen tehtävistä.

Toimenpideohjelman teknistä tukea käytetään vähävaraisten rahastoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisiin toimenpiteisiin. Maaseutuvirasto voi käyttää teknistä tukea työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymän teknisen tuen käyttösuunnitelman perusteella. Teknistä tukea voidaan käyttää mainitun asetuksen 22 artiklassa tarkoitettuna tukikelpoisuusaikana.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä toimenpideohjelman valmistelusta sekä hallintoviranomaisen, todentamisviranomaisen ja tarkastusviranomaisen tehtävistä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä       kuuta 20    .

_______________

Laki

Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään Maaseutuvirastosta annetun lain (666/2006) 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 314/2007 ja 36/2014, uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §

Tehtävät

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyjen tehtävien lisäksi Maaseutuvirasto hoitaa vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 223/2014 säädetyn rahaston hallintoviranomaistehtävät.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2014