EDUSKUNNAN VASTAUS 44/2001 vp

EV 44/2001 vp - HE 51/2001 vp

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta (HE 51/2001 vp).

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 2/2001 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 48 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin se on laissa 23/2001 seuraavasti:

48 §

Poikkeussäännökset

Hälytysajoneuvon ja poliisiajoneuvon vetämään saattueeseen kuuluvan ajoneuvon kuljettaja saa kiireellisessä tehtävässä tarpeellista varovaisuutta noudattaen poiketa niistä liikennesäännöistä, jotka eivät erityisesti koske häntä. Hänen on kuitenkin annettava esteetön kulku junalle ja muulle rautatiekiskoilla kulkevalle laitteelle. Hälytysajoneuvon ja saattuetta vetävän poliisiajoneuvon kuljettajan on annettava säädettyjä ääni- ja valomerkkejä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä     kuuta 2001.

_______________

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2001