EDUSKUNNAN VASTAUS 44/2005 vp

EV 44/2005 vp - HE 30/2005 vp

Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 11 a §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi maatilatalouden tuloverolain 11 a §:n muuttamisesta (HE 30/2005 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 9/2005 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

maatilatalouden tuloverolain 11 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 11 a §, sellaisena kuin se on laissa 726/1998, seuraavasti:

11 a §

Vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa metsätalouden tuottoperusteina sovelletaan metsäverolukuja ja verokuutiometrin rakennetta sellaisina kuin niistä säädetään metsäveroasetuksessa (1208/1991) valtakunnan metsien kahdeksannessa inventoinnissa saatujen tietojen perusteella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä       kuuta 20   .

_______________

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2005