EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2007 vp

EV 46/2007 vp - HE 45/2007 vp

Hallituksen esitys laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta (HE 45/2007 vp).

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (SiVM 4/2007 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä elokuuta 1992 annetun teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 1 luvun otsikko ja 2 § sekä

lisätään lakiin uusi 1 a § seuraavasti:

1 luku

Tavoitteet ja valtionosuus

1 a §

Teatteri- ja orkesteritoimintaan myönnettävän valtionosuuden tavoitteena on taiteellisista lähtökohdista tuottaa teatteri- ja orkesteripalveluja ja edistää niiden alueellista saatavuutta sekä saavutettavuutta eri väestöryhmille.

2 §

Valtionosuuden saamisen edellytyksenä on, että:

1) teatterin tai orkesterin omistaa kunta tai kuntayhtymä taikka yksityinen yhteisö tai säätiö, jonka sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu teatteri- tai orkesteritoiminnan harjoittaminen taikka teatterin tai orkesterin ylläpitäminen;

2) teatteri tai orkesteri harjoittaa vakinaista ja ammatillista esitystoimintaa;

3) teatterilla tai orkesterilla on vähintään yksi päätoiminen työntekijä ja taiteellisesta toiminnasta vastaavana työntekijänä alan koulutuksen tai riittävän perehtyneisyyden omaava henkilö;

4) teatterin tai orkesterin toiminnalle on taloudelliset edellytykset, mutta teatteria tai orkesteria ei kuitenkaan ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi;

5) teatterilla tai orkesterilla on toiminta- ja taloussuunnitelma;

6) teatterin tai orkesterin palveluiden tuottaminen on tarpeellista.

_______________

Tämä laki tulee voimaan          päivänä      kuuta 20   .

Tämän lain voimaan tullessa valtionosuutta saavan teatterin ja orkesterin tulee täyttää 2 §:n mukaiset valtionosuuden saamisen edellytykset vuoden 2009 alusta voidakseen edelleen saada valtionosuutta.

_______________

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2007

​​​​