EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2011 vp

EV 46/2011 vp - HE 56/2011 vp

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta (HE 56/2011 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 10/2011 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

ajoneuvoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvoverolain (1281/2003) 11 §:n 3 momentti, 21 ja 43 §, 46 §:n 1 momentti, 47 §:n 3 momentti, 50 §:n 2 momentti, 58 §, 59 §:n 4 momentti ja liite,

sellaisina kuin niistä ovat 11 §:n 3 momentti ja 59 §:n 4 momentti laissa 1327/2009, 21 § osaksi laissa 1327/2009, 58 § osaksi laeissa 235/2007 ja 1327/2009 sekä liite laissa 1311/2007, sekä

lisätään 10 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 943/2009, uusi 4 momentti seuraavasti:

10 §

Perusvero

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon käyttövoima on yksinomaan sähkö, perusvero on liitteen verotaulukon 1 alin veron määrä.

11 §

Käyttövoimavero

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kuorma-autoa, joka on varustettu perävaunun vetoautoksi, katsotaan käytettävän perävaunun vetoon, jollei muuta ilmoiteta. Jos perävaunun vetoon varustettua kuorma-autoa ei käytetä perävaunun vetoon, ajoneuvon omistajan tai haltijan on ilmoitettava siitä kuorma-auton ensi- ja uudelleenrekisteröinnin sekä liikennekäyttöön oton yhteydessä tai ennen perävaunun käytön lopettamista. Vastaavasti etukäteen on tehtävä ilmoitus, jos kuorma-autoa, josta on tehty perävaunun käytön lopettamisilmoitus, ryhdytään käyttämään perävaunun vetoon. Ilmoitus tehdään vahvistettua lomaketta käyttäen rekisteröintiä suorittavassa katsastustoimipaikassa tai Liikenteen turvallisuusvirastolle.

21 §

Verolipun ja muun ilmoituksen tai päätöksen lähettäminen

Liikenteen turvallisuusvirasto lähettää verolipun, muun ilmoituksen ja päätöksen ajoneuvorekisteriin merkityllä osoitteella. Muu kuin yksityishenkilö voi ilmoittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle kirjallisesti ajoneuvoveron laskutusosoitteen. Jollei muuta näytetä, asiakirjan tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun virasto on antanut asiakirjan postin tai muun vastaavista tehtävistä huolehtivan sopimuskumppanin kuljetettavaksi.

Verolippu ja muu 1 momentissa tarkoitettu asiakirja voidaan lähettää verovelvollisen pyynnöstä myös sähköiseen laskutusosoitteeseen.

Jos verovelvollinen ei ole saanut verolippua, hänen on pyydettävä sitä Liikenteen turvallisuusvirastolta siten, että veron voi suorittaa eräpäivänä.

Jos on syytä olettaa, että vastaanottajan osoite voi olla virheellinen, asiakirja voidaan lähettää todisteellisena tiedoksiantona.

43 §

Eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttaminen ajoneuvoverosta

Vastavuoroisuuteen perustuen myönnetään vapautus tai alennus 38 §:ssä tarkoitetun veron suorittamisesta ulkomailla rekisteröidyistä Suomeen tilapäistä käyttöä varten tuoduista ajoneuvoista seuraavasti:

1) vapautetaan kiinteästä verosta ja kulutusverosta Armeniassa, Azerbaizanissa, Georgiassa, Iranissa, Kazakstanissa, Kirgisiassa, Latviassa, Liettuassa, Moldovassa, Slovakian tasavallassa, Tadzikistanissa, Tunisiassa, Tsekin tasavallassa, Turkmenistanissa, Ukrainassa, Uzbekistanissa, Valko-Venäjällä tai Virossa rekisteröidyt ajoneuvot, Libyassa rekisteröidyt kuorma-autot ja kuorma-auton perävaunut sekä Turkissa rekisteröidyt linja-autot ja sellaiset kuorma-autot, jotka ovat Suomen ja Turkin välisessä liikenteessä;

2) vapautetaan kiinteästä verosta Sveitsissä ja Venäjän federaatiossa rekisteröidyt ajoneuvot;

3) vapautetaan kulutusverosta Bosnia ja Herzegovinassa, Kroatiassa, Norjassa tai Sloveniassa rekisteröidyt ajoneuvot; sekä

4) alennetaan kulutusvero Sveitsissä rekisteröidyistä ajoneuvoista siten, että vero alennetaan pakettiautosta 0,03 euroon kilometriltä, linja-autosta ja kuorma-autosta 0,05 euroon kilometriltä ja kuorma-auton perävaunusta 0,02 euroon kilometriltä.

Sveitsissä rekisteröityyn ajoneuvoon ei sovelleta kulutusveron vähimmäismääriä koskevia säännöksiä. Sveitsissä rekisteröity ajoneuvo, jolla Suomessa ajettu matka on enintään 50 kilometriä, on vapaa kulutusverosta.

46 §

Veronoikaisu veronsaajan hyväksi

Jos verovelvolliselle on jäänyt maksuunpanematta vero tai veroa on maksuunpantu liian vähän taikka veroa on aiheettomasti palautettu verovelvolliselle tai hän on saanut liikaa veroa takaisin, verotusta voidaan oikaista kolmen vuoden kuluessa sen verokauden päättymisestä, jona veron maksuunpano on tehty tai jona veron maksuunpano olisi pitänyt määrätä tai jona veron palautuspäätös on tehty.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

47 §

Jälkiverotus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ennen jälkiverotuksen toimittamista on verovelvolliselle varattava tilaisuus vastineen antamiseen asiassa. Jälkiverotus tulee toimittaa viimeistään kahden vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jonka aikana jälkiverotuksen perusteena oleva seikka on tullut veroviranomaisen tietoon. Jälkiverotus toimitetaan kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jolta vero olisi pitänyt maksuunpanna.

50 §

Valitus hallinto-oikeuteen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verovelvollisen ja muun asianomaisen valitusaika on kolme vuotta sen verokauden päättymisestä, jona veron maksuunpano on tehty tai jona maksuunpano olisi pitänyt määrätä tai jona veron palautuspäätös on tehty, kuitenkin aina vähintään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika ennakkoratkaisusta on kuitenkin 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Veronsaajan valitusaika on kuusi kuukautta verotuspäätöksen tekemisestä ja 30 päivää ennakkoratkaisun tekemisestä. Muutosta on haettava kirjallisesti, ja valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa asianomaiselle veronkantoviranomaiselle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

58 §

Käyttökielto

Ellei veroa tai sen erääntynyttä osaa ole suoritettu määräajassa, ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä (käyttökielto). Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä siinäkään tapauksessa, että ajoneuvon omistus tai hallinta on siirretty muulle kuin verovelvolliselle. Valvovan viranomaisen on otettava käyttökiellossa olevan ajoneuvon rekisterikilvet ja rekisteröintitodistus haltuunsa. Poliisi-, tulli- tai rajavartioviranomaisen kirjallisella luvalla ajoneuvon saa kuitenkin kuljettaa luvassa määrättyyn paikkaan säilytettäväksi. Ajoneuvon käyttö on estettävä myös, jos ajoneuvosta on maksuunpantava 47 a §:ssä tarkoitettua lisäveroa.

Käyttökielto päättyy, kun maksuunpantu vero on kokonaan suoritettu. Käyttökielto päättyy myös, jos Liikenteen turvallisuusvirasto jättää lain 47 a §:ssä tarkoitetun lisäveron maksuunpanematta.

Jos tietojärjestelmässä ei ole merkintää veron suorittamisesta ja veron suorittamista ei voida muutoin varmistaa, verovelvollisen tai ajoneuvon käyttäjän on valvontatilanteessa esitettävä veron suorittamisesta näyttö siten kuin 59 §:n 3 momentissa säädetään.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisen painavista syistä kokonaan tai määräajaksi peruuttaa käyttökiellon tai määrätä, ettei ajoneuvoon sovelleta käyttökieltoa. Ajoneuvon käyttö voidaan sallia ainoastaan, jos:

1) tuomioistuin on päättänyt aloittaa maksun suorittamatta jättäjää koskevan saneerausmenettelyn tai velkajärjestelyn; tai

2) voidaan katsoa, ettei ajoneuvon omistaja tai haltija tiennyt eikä ole voinutkaan tietää suorittamatta olevasta verosta ja ajoneuvon käytön estämistä voidaan pitää olosuhteet huomioon ottaen kohtuuttomana.

Jos ajoneuvoja koskevassa rekisterissä on ollut ajoneuvon ostajan käytettävissä tieto veronmaksun laiminlyönnistä, ajoneuvon käyttökieltoa ei ilman erityistä syytä peruuteta.

Jaksoverotusajalta maksamatta oleva veronsuoritus ei aiheuta ajoneuvon seuraavalle omistajalle käyttökieltoa.

Kun ajoneuvosta on 5 §:n 5 momentin nojalla maksuunpantu ajoneuvoveroa ajoneuvon anastaneelle henkilölle, ajoneuvon omistajalle tai haltijalle ei aiheudu käyttökieltoa maksamattoman veron johdosta.

59 §

Ajoneuvon katsastaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos Liikenteen turvallisuusvirasto on tehnyt 58 §:n 4 momentissa tarkoitetun päätöksen käyttökiellon peruuttamisesta, ajoneuvo voidaan päätöksen voimassaoloaikana katsastaa, vaikka veroa on suorittamatta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Päivää kohden kannettavan veron määrä lasketaan lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2012.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun veroviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Lain 43 §:ää sovelletaan ajoneuvoihin, joiden käyttö Suomessa on alkanut 1 päivänä toukokuuta 2011 tai sen jälkeen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Liite

VEROTAULUKKO 1

Ajoneuvon hiilidioksidipäästön määrä

Veron määrä

g/km

senttiä/

päivä

euroa/

365 päivää

0

11,8

43,070

1

11,9

43,435

2

11,9

43,435

3

12,0

43,800

4

12,0

43,800

5

12,1

44,165

6

12,2

44,530

7

12,2

44,530

8

12,3

44,895

9

12,3

44,895

10

12,4

45,260

11

12,5

45,625

12

12,5

45,625

13

12,6

45,990

14

12,7

46,355

15

12,7

46,355

16

12,8

46,720

17

12,9

47,085

18

12,9

47,085

19

13,0

47,450

20

13,1

47,815

21

13,2

48,180

22

13,2

48,180

23

13,3

48,545

24

13,4

48,910

25

13,5

49,275

26

13,5

49,275

27

13,6

49,640

28

13,7

50,005

29

13,8

50,370

30

13,9

50,735

31

14,0

51,100

32

14,0

51,100

33

14,1

51,465

34

14,2

51,830

35

14,3

52,195

36

14,4

52,560

37

14,5

52,925

38

14,6

53,290

39

14,7

53,655

40

14,8

54,020

41

14,9

54,385

42

15,0

54,750

43

15,1

55,115

44

15,2

55,480

45

15,3

55,845

46

15,4

56,210

47

15,5

56,575

48

15,6

56,940

49

15,7

57,305

50

15,8

57,670

51

15,9

58,035

52

16,0

58,400

53

16,1

58,765

54

16,2

59,130

55

16,3

59,495

56

16,5

60,225

57

16,6

60,590

58

16,7

60,955

59

16,8

61,320

60

16,9

61,685

61

17,1

62,415

62

17,2

62,780

63

17,3

63,145

64

17,5

63,875

65

17,6

64,240

66

17,7

64,605

67

17,8

64,970

68

18,0

65,700

69

18,1

66,065

70

18,3

66,795

71

18,4

67,160

72

18,5

67,525

73

18,7

68,255

74

18,8

68,620

75

19,0

69,350

76

19,1

69,715

77

19,3

70,445

78

19,4

70,810

79

19,6

71,540

80

19,8

72,270

81

19,9

72,635

82

20,1

73,365

83

20,2

73,730

84

20,4

74,460

85

20,6

75,190

86

20,7

75,555

87

20,9

76,285

88

21,1

77,015

89

21,3

77,745

90

21,4

78,110

91

21,6

78,840

92

21,8

79,570

93

22,0

80,300

94

22,2

81,030

95

22,4

81,760

96

22,6

82,490

97

22,8

83,220

98

22,9

83,585

99

23,1

84,315

100

23,3

85,045

101

23,6

86,140

102

23,8

86,870

103

24,0

87,600

104

24,2

88,330

105

24,4

89,060

106

24,6

89,790

107

24,8

90,520

108

25,0

91,250

109

25,3

92,345

110

25,5

93,075

111

25,7

93,805

112

25,9

94,535

113

26,2

95,630

114

26,4

96,360

115

26,7

97,455

116

26,9

98,185

117

27,1

98,915

118

27,4

100,010

119

27,6

100,740

120

27,9

101,835

121

28,1

102,565

122

28,4

103,660

123

28,7

104,755

124

28,9

105,485

125

29,2

106,580

126

29,5

107,675

127

29,7

108,405

128

30,0

109,500

129

30,3

110,595

130

30,6

111,690

131

30,9

112,785

132

31,1

113,515

133

31,4

114,610

134

31,7

115,705

135

32,0

116,800

136

32,3

117,895

137

32,6

118,990

138

32,9

120,085

139

33,2

121,180

140

33,6

122,640

141

33,9

123,735

142

34,2

124,830

143

34,5

125,925

144

34,8

127,020

145

35,2

128,480

146

35,5

129,575

147

35,8

130,670

148

36,2

132,130

149

36,5

133,225

150

36,9

134,685

151

37,2

135,780

152

37,6

137,240

153

37,9

138,335

154

38,3

139,795

155

38,6

140,890

156

39,0

142,350

157

39,4

143,810

158

39,8

145,270

159

40,1

146,365

160

40,5

147,825

161

40,9

149,285

162

41,3

150,745

163

41,7

152,205

164

42,1

153,665

165

42,5

155,125

166

42,9

156,585

167

43,3

158,045

168

43,7

159,505

169

44,1

160,965

170

44,5

162,425

171

44,9

163,885

172

45,3

165,345

173

45,8

167,170

174

46,2

168,630

175

46,6

170,090

176

47,1

171,915

177

47,5

173,375

178

47,9

174,835

179

48,4

176,660

180

48,8

178,120

181

49,3

179,945

182

49,7

181,405

183

50,2

183,230

184

50,7

185,055

185

51,1

186,515

186

51,6

188,340

187

52,1

190,165

188

52,6

191,990

189

53,0

193,450

190

53,5

195,275

191

54,0

197,100

192

54,5

198,925

193

55,0

200,750

194

55,5

202,575

195

56,0

204,400

196

56,5

206,225

197

57,0

208,050

198

57,5

209,875

199

58,0

211,700

200

58,6

213,890

201

59,1

215,715

202

59,6

217,540

203

60,1

219,365

204

60,7

221,555

205

61,2

223,380

206

61,7

225,205

207

62,3

227,395

208

62,8

229,220

209

63,4

231,410

210

63,9

233,235

211

64,5

235,425

212

65,0

237,250

213

65,6

239,440

214

66,1

241,265

215

66,7

243,455

216

67,3

245,645

217

67,8

247,470

218

68,4

249,660

219

69,0

251,850

220

69,6

254,040

221

70,2

256,230

222

70,7

258,055

223

71,3

260,245

224

71,9

262,435

225

72,5

264,625

226

73,1

266,815

227

73,7

269,005

228

74,3

271,195

229

74,9

273,385

230

75,5

275,575

231

76,1

277,765

232

76,7

279,955

233

77,3

282,145

234

77,9

284,335

235

78,5

286,525

236

79,2

289,080

237

79,8

291,270

238

80,4

293,460

239

81,0

295,650

240

81,6

297,840

241

82,3

300,395

242

82,9

302,585

243

83,5

304,775

244

84,1

306,965

245

84,8

309,520

246

85,4

311,710

247

86,0

313,900

248

86,7

316,455

249

87,3

318,645

250

88,0

321,200

251

88,6

323,390

252

89,2

325,580

253

89,9

328,135

254

90,5

330,325

255

91,2

332,880

256

91,8

335,070

257

92,4

337,260

258

93,1

339,815

259

93,7

342,005

260

94,4

344,560

261

95,0

346,750

262

95,7

349,305

263

96,3

351,495

264

97,0

354,050

265

97,6

356,240

266

98,2

358,430

267

98,9

360,985

268

99,5

363,175

269

100,2

365,730

270

100,8

367,920

271

101,5

370,475

272

102,1

372,665

273

102,8

375,220

274

103,4

377,410

275

104,1

379,965

276

104,7

382,155

277

105,4

384,710

278

106,0

386,900

279

106,6

389,090

280

107,3

391,645

281

107,9

393,835

282

108,6

396,390

283

109,2

398,580

284

109,8

400,770

285

110,5

403,325

286

111,1

405,515

287

111,7

407,705

288

112,4

410,260

289

113,0

412,450

290

113,6

414,640

291

114,3

417,195

292

114,9

419,385

293

115,5

421,575

294

116,1

423,765

295

116,8

426,320

296

117,4

428,510

297

118,0

430,700

298

118,6

432,890

299

119,2

435,080

300

119,9

437,635

301

120,5

439,825

302

121,1

442,015

303

121,7

444,205

304

122,3

446,395

305

122,9

448,585

306

123,5

450,775

307

124,1

452,965

308

124,7

455,155

309

125,3

457,345

310

125,9

459,535

311

126,5

461,725

312

127,1

463,915

313

127,6

465,740

314

128,2

467,930

315

128,8

470,120

316

129,4

472,310

317

129,9

474,135

318

130,5

476,325

319

131,1

478,515

320

131,6

480,340

321

132,2

482,530

322

132,8

484,720

323

133,3

486,545

324

133,9

488,735

325

134,4

490,560

326

135,0

492,750

327

135,5

494,575

328

136,1

496,765

329

136,6

498,590

330

137,1

500,415

331

137,7

502,605

332

138,2

504,430

333

138,7

506,255

334

139,2

508,080

335

139,8

510,270

336

140,3

512,095

337

140,8

513,920

338

141,3

515,745

339

141,8

517,570

340

142,3

519,395

341

142,8

521,220

342

143,3

523,045

343

143,8

524,870

344

144,3

526,695

345

144,8

528,520

346

145,2

529,980

347

145,7

531,805

348

146,2

533,630

349

146,7

535,455

350

147,1

536,915

351

147,6

538,740

352

148,0

540,200

353

148,5

542,025

354

149,0

543,850

355

149,4

545,310

356

149,9

547,135

357

150,3

548,595

358

150,7

550,055

359

151,2

551,880

360

151,6

553,340

361

152,0

554,800

362

152,5

556,625

363

152,9

558,085

364

153,3

559,545

365

153,7

561,005

366

154,1

562,465

367

154,5

563,925

368

154,9

565,385

369

155,3

566,845

370

155,7

568,305

371

156,1

569,765

372

156,5

571,225

373

156,9

572,685

374

157,3

574,145

375

157,7

575,605

376

158,0

576,700

377

158,4

578,160

378

158,8

579,620

379

159,1

580,715

380

159,5

582,175

381

159,9

583,635

382

160,2

584,730

383

160,6

586,190

384

160,9

587,285

385

161,3

588,745

386

161,6

589,840

387

161,9

590,935

388

162,3

592,395

389

162,6

593,490

390

162,9

594,585

391

163,3

596,045

392

163,6

597,140

393

163,9

598,235

394

164,2

599,330

395

164,5

600,425

396

164,9

601,885

397

165,2

602,980

398

165,5

604,075

399

165,8

605,170

400 tai enemmän

166,1

606,265

VEROTAULUKKO 2

Ajoneuvon kokonaismassa kilogrammaa

Veron määrä

senttiä/päivä

euroa/365 päivää

enintään 1 300

34,5

125,93

1 301—1 400

37,5

136,88

1 401—1 500

40,7

148,56

1 501—1 600

44,1

160,97

1 601—1 700

47,7

174,11

1 701—1 800

51,5

187,98

1 801—1 900

55,5

202,58

1 901—2 000

59,7

217,91

2 001—2 100

64,1

233,97

2 101—2 200

68,7

250,76

2 201—2 300

73,5

268,28

2 301—2 400

78,5

286,53

2 401—2 500

83,7

305,51

2 501—2 600

89,1

325,22

2 601—2 700

94,7

345,66

2 701—2 800

100,5

366,83

2 801—2 900

106,5

388,73

2 901—3 000

112,7

411,36

3 001—3 100

119,1

434,72

3 101—3 200

125,7

458,81

3 201—3 300

132,5

483,63

3 301—3 400

139,5

509,18

3 401 tai enemmän

146,7

535,46

_______________

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2011