EDUSKUNNAN VASTAUS 47/2001 vp

EV 47/2001 vp - HE 54/2001 vp

Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksistä

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kansaneläkeindeksistä (HE 54/2001 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 10/2001 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

kansaneläkeindeksistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Kansaneläkelain (347/1956) mukaiset etuudet ja niiden määräytymisperusteet sidotaan hintatason muutoksiin siten kuin tässä laissa säädetään. Tätä lakia sovelletaan muun lain mukaisen etuuden tarkistamiseen siten kuin siitä erikseen säädetään.

2 §

Kansaneläkeindeksin laskeminen

Kansaneläkeindeksi määrätään sen elinkustannusindeksin perusteella, jossa lokakuun 1951 indeksipisteluku on merkitty luvulla 100.

Kansaneläkeindeksin pisteluku lasketaan jakamalla edellisen vuoden kolmannen neljänneksen kuukausien elinkustannusindeksin pistelukujen keskiarvo luvulla 1,16. Sekä keskiarvo että osamäärä pyöristetään erikseen lähimpään kokonaislukuun.

3 §

Rahamäärien tarkistaminen

Edellä 1 §:ssä tarkoitetut rahamäärät tarkistetaan kunkin vuoden alusta samassa suhteessa kuin kansaneläkeindeksin pisteluku on muuttunut siitä kansaneläkeindeksin pisteluvusta, jonka mukaisina nämä rahamäärät on määritelty kussakin laissa. Maksettavat etuudet tarkistetaan samassa suhteessa kuin kansaneläkeindeksin pisteluku on muuttunut etuutta määrättäessä voimassa olleesta pisteluvusta.

4 §

Kansaneläkeindeksin vahvistaminen

Kansaneläkelaitos vahvistaa seuraavan kalenterivuoden kansaneläkeindeksin pisteluvun kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessä.

5 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Tällä lailla kumotaan kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin 8 päivänä kesäkuuta 1956 annettu laki (348/1956) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Käsiteltäessä kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia, jotka kohdistuvat aikaan ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Jos muualla laissa tai asetuksessa viitataan kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain säännöksiin, viittauksen katsotaan tämän lain voimaan tultua tarkoittavan tätä lakia.

_______________

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2001

​​​​