EDUSKUNNAN VASTAUS 47/2010 vp

EV 47/2010 vp - HE 271/2009 vp

Hallituksen esitys laiksi lannoitevalmistelain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi lannoitevalmistelain 5 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 271/2009 vp).

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (MmVM 3/2010 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman:

Eduskunta edellyttää, että metsälannoitusta koskevat lakia alemmanasteiset säännökset laaditaan sen sisältöisiksi, että valiokunnan mietinnössä hallituksen esityksestä lannoitelaiksi (MmVM 3/2006 vpHE 71/2005 vp) esitetyt kannanotot tulevat huomioon otetuiksi.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

lannoitevalmistelain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetun lannoitevalmistelain (539/2006) 5 §:n 3 momentti sekä 7 §:n 2 ja 3 momentti seuraavasti:

5 §

Yleiset vaatimukset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII säädetään ammoniumnitraattia sisältäviä lannoitevalmisteita koskevista vaatimuksista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 §

Lannoitevalmisteen tyyppinimen hakeminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Elintarviketurvallisuusvirasto päättää tyyppinimen hyväksymisestä kansalliseen tyyppinimiluetteloon, hyväksymisen muuttamisesta ja peruuttamisesta. Elintarviketurvallisuusvirasto ilmoittaa kansallisen lannoitevalmisteen tyyppinimen Euroopan komissiolle. Elintarvikevirasto antaa hakemuksesta lausunnon tyyppinimen lisäämisestä Euroopan unionin lannoitetyyppien luetteloon ja huolehtii sen ilmoittamisesta Euroopan komissiolle.

Elintarviketurvallisuusvirasto pitää kansallista luetteloa lannoitevalmisteiden tyyppinimistä. Kansallisessa lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelossa on tyyppinimiryhmäkohtaiset tiedot ja tyyppinimikohtaiset tiedot vaadittavista valmistusmenetelmistä, keskeisistä raaka-aineista, ravinteista ja niiden ilmoitustavasta, ravinteiden muodosta ja liukoisuudesta sekä kasvien kasvua ja rakennetta parantavista tai kasvuolosuhteita edistävistä ominaisuuksista. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään lannoitevalmisteiden tyyppinimiryhmistä ja tyyppinimiryhmäkohtaisista vaatimuksista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 27 päivänä kesäkuuta 2010.

_______________

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2010

​​​​