EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2012 vp

EV 54/2012 vp - HE 54/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 14 luvun 3 d §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain 14 luvun 3 d §:n muuttamisesta (HE 54/2012 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 6/2012 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

työttömyysturvalain 14 luvun 3 d §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään työttömyysturvalain (1290/2002) 14 luvun 3 d §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1217/2005 ja 1188/2009, uusi 4 momentti seuraavasti:

14 luku

Erinäisiä säännöksiä

3 d §

Muita rahoitusta koskevia säännöksiä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kansaneläkelaitoksen perusasetuksen 65 artiklan 6 ja 7 kohdan mukaisesti asuinvaltiolle maksamat korvaukset rahoitetaan valtion varoista.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Lakia sovelletaan korvauksiin, joihin on syntynyt oikeus 1 päivänä toukokuuta 2010 tai sen jälkeen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

_______________

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2012

​​​​