EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2007 vp

EV 59/2007 vp - HE 107/2007 vp

Hallituksen esitys verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä verontilityslain 13 §:n muuttamisesta (HE 107/2007 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 12/2007 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 13 §:n 3 momentti seuraavasti:

13 §

Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuudet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kuntien metsävero-osuus määräytyy vuosittain siten, että vuoden 2007 metsävero-osuutta muutetaan bruttokantorahatulojen muutosta vastaavasti. Muutos lasketaan vuoden 2005 lopusta verovuotta kaksi vuotta edeltäneen vuoden loppuun (metsävero-osuus). Metsävero-osuuden määrä on vähintään 5 ja enintään 15 prosenttia kuntien yhteisöverosta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä       kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2007