EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2013 vp

EV 59/2013 vp - HE 18/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta (HE 18/2013 vp).

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 10/2013 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

ydinenergialain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ydinenergialain (990/1987) 54 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 269/2011, sekä

lisätään 7 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 342/2008, uusi 2 momentti, lakiin uusi 27 a § ja 54 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 269/2011, uusi 4 momentti seuraavasti:

7 a §

Johtavat periaatteet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Turvallisuusvaatimukset ja toimenpiteet turvallisuuden varmistamiseksi on mitoitettava ja kohdennettava oikeassa suhteessa ydinenergian käytön riskeihin.

6 luku

Ydinjätehuolto

27 a §

Ydinjätehuollon johtava periaate

Ydinenergian käytössä syntyvän ydinjätteen määrä on pidettävä niin pienenä kuin kohtuudella käytännöllisin toimenpitein on mahdollista sekä aktiivisuuden että määrän suhteen, vaarantamatta 5, 6 ja 7 §:n mukaisten yleisten periaatteiden toteutumista.

54 §

Ydinenergia-alan ylin johto ja valvonta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työ- ja elinkeinoministeriö huolehtii ydinturvallisuutta koskevan kansallisen kehyksen itsearvioinnin järjestämisestä joka kymmenes vuosi ja pyytää kansainvälisen vertaisarvioinnin ydinturvallisuutta koskevasta kansallisesta kehyksestä. Säteilyturvakeskus huolehtii ydinturvallisuutta koskevan toimintansa itsearvioinnista.

Työ- ja elinkeinoministeriö huolehtii ydinjätehuoltoa koskevan kansallisen kehyksen ja kansallisen ohjelman ja sen toteuttamisen itsearvioinnin järjestämisestä sekä kansallisen kehyksen, toimivaltaisen valvontaviranomaisen ja kansallisen ohjelman kansainvälisen vertaisarvioinnin pyytämisestä. Säteilyturvakeskus huolehtii ydinjätehuoltoa koskevan toimintansa itsearvioinnista.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

säteilylain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään säteilylakiin (592/1991) uusi 49 a § seuraavasti:

13 luku

Radioaktiiviset jätteet

49 a §

Jätehuollon johtava periaate

Säteilyn käytössä ja muussa säteilytoiminnassa syntyvän radioaktiivisen jätteen määrä on pidettävä niin pienenä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista vaarantamatta 2 §:n mukaisten yleisten periaatteiden toteutumista.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2013