EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2014 vp

EV 63/2014 vp - HE 34/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 34/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (MmVM 9/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Maanmittauslaitoksesta annetun lain (900/2013) 2—4, 11 ja 14 § seuraavasti:

2 §

Tehtävät

Maanmittauslaitoksen tehtävänä on:

1) huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta sekä kiinteistöjä koskevien rekisterien pitämisestä;

2) huolehtia kiinteistöjä koskevista kirjaamisasioista sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitämisestä;

3) huolehtia yleisistä kartastotöistä ja maastotietoja ja ilmakuvia koskevan valtakunnallisen maastotietojärjestelmän pitämisestä, edistää tarkoituksenmukaista kartoitusta ja kartantuotantoa sekä luovuttaa, julkaista ja jakaa karttatietoja ja toimialansa muita tietoja;

4) tuottaa tietohallinnon palveluita maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille sekä julkisia tehtäviä hoitaville tahoille;

5) seurata alansa kehitystä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön;

6) huolehtia alansa kehittämisestä ja suorittaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi.

Lisäksi Maanmittauslaitos:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimusta geodesian, paikannuksen, navigoinnin, geoinformatiikan, kartografian, paikkatietotekniikan, fotogrammetrian, laserkeilauksen sekä kaukokartoituksen aloilla;

2) huolehtii geodeettisesta, fotogrammetrisesta, laserkeilaukseen liittyvästä ja muusta paikkatietojen metrologiasta;

3) suorittaa valtakunnalliset geodeettiset perusmittaukset, ylläpitää geodeettisten ja fotogrammetristen mittausten mittanormaaleja sekä toimii pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallisena mittanormaalilaboratoriona;

4) kehittää ja kokeilee geodesian, paikkatietotekniikan, paikannuksen ja kaukokartoituksen menetelmiä ja laitteita sekä edistää näiden käyttöönottoa;

5) tukee paikkatietoinfrastruktuurin ylläpitämistä ja kehittämistä;

6) julkaisee tietoja tutkimustensa tuloksista ja edistää niiden hyväksikäyttöä.

Maanmittauslaitos voi tilauksesta suorittaa toimialaansa kuuluvia tehtäviä ja tuottaa toimialakohtaisia tietohallinnon palveluja myös muille kuin 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuille tahoille. Lisäksi se voi huolehtia kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella kunnan kiinteistöinsinöörille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

Maanmittauslaitoksella on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia toimintaansa ja erityisiä tutkimuksia varten.

3 §

Organisaatio

Maanmittauslaitoksella on keskushallinto, jonka hallintopaikka on Helsinki.

Keskushallinnon alaisia yksiköitä ovat:

1) tuotantotoimintayksikkö;

2) yleishallintoyksikkö;

3) tietotekniikkapalvelukeskus;

4) paikkatietokeskus.

Yksiköiden toimialueena on koko maa.

Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Ahvenanmaalla on oma palvelupiste.

4 §

Yksiköiden tehtävät

Maanmittauslaitokselle säädetyt tehtävät hoidetaan seuraavasti:

1) 2 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetut tehtävät hoitaa tuotantotoimintayksikkö;

2) 2 §:n 2 momentissa tarkoitetut tehtävät hoitaa paikkatietokeskus;

3) 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut tehtävät hoitaa tietotekniikkapalvelukeskus.

Yleishallintoyksikkö huolehtii Maanmittauslaitoksen yleishallinnosta, taloushallinnosta ja henkilöstöhallinnosta.

Kukin yksikkö huolehtii 2 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä omalla tehtäväalallaan.

11 §

Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä henkilöstöstä, henkilöstön tehtävistä, arvonimistä, virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja virkojen täyttämisestä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin yksiköiden organisaatiosta ja tehtävistä.

14 §

Suoritteiden maksullisuus

Maanmittauslaitoksen kartoista, ilmakuvista, julkaisuista, muista vastaavista suoritteista ja tilauksesta suoritettavista tehtävistä, joita koskevista maksuista ei ole erikseen säädetty, ja kirjaamisasioiden käsittelystä peritään maksu siten kuin valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.

Yleiseen käyttöön tarkoitetuista kartoista, maastotietoaineistosta, ilmakuvista, julkaisuista ja muista vastaavista suoritteista perittävän maksun suuruutta määrättäessä voidaan aineiston hankinnasta aiheutuvat kustannukset osaksi tai kokonaan jättää ottamatta huomioon taikka maksu jättää kokonaan perimättä.

Tietotekniikkapalvelukeskuksen suoritteet ovat asiakkaille maksullisia. Maksujen on katettava suoritteiden tuottamisesta keskukselle aiheutuvat kokonaiskustannukset. Keskus sopii tuottamistaan palveluista ja suoritteiden maksujen suuruudesta asiakkaiden kanssa tehtävissä palvelusopimuksissa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20      .

_______________

Laki

maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annettu laki (1200/1992) ja Geodeettisesta laitoksesta annettu laki (581/2000).

2 §

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

3 §

Muussa laissa tai asetuksessa oleva viittaus Geodeettiseen laitokseen tarkoittaa tämän lain tultua voimaan viittausta Maanmittauslaitokseen. Maanmittauslaitokselle siirtyvät Geodeettisessa laitoksessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat, voimassa olevat sitoumukset ja sopimukset sekä niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet.

Muussa laissa tai asetuksessa oleva viittaus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukseen tarkoittaa tämän lain voimaan tultua viittausta Maanmittauslaitokseen, jollei asia koske Luonnonvarakeskuksesta annetun lain (     /     ) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua tilastoviranomaistoimintaa, muita tietopalvelukeskuksen tilastotuotantoa tai maataloustuotteiden hintaseurantaa.

Lukuun ottamatta 2 momentissa mainittua tehtävää sekä maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta tuotettavia tieto- tai virastopalvelua koskevia asioita, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksessa vireillä olevat asiat, voimassa olevat sitoumukset ja sopimukset sekä niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät Maanmittauslaitokselle.

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitetut sopimukset ja sitoumukset siirtyvät Maanmittauslaitokselle kuitenkin vain, jollei niiden sisällöstä muuta johdu.

4 §

Virkasuhteessa olevan henkilöstön asemasta säädetään valtion virkamieslain (750/1994) 5 a—5 c §:ssä.

Geodeettisen laitoksen sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuja Maanmittauslaitokselle siirtyviä tehtäviä hoitava, työsopimussuhteessa oleva henkilöstö siirtyy tämän lain voimaan tullessa Maanmittauslaitoksen palvelukseen. Määräaikaisessa työsopimussuhteessa oleva henkilö siirtyy Maanmittauslaitoksen palvelukseen määräaikaisen työsuhteensa keston ajaksi.

Siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen katsotaan palvelussuhteeseen liittyvien etuuksien määräytymisen osalta jatkuneen valtiolla yhtäjaksoisena.

Työsopimussuhteessa oleva henkilö voidaan siirtää ilman suostumustaan, jos hänet siirretään työssäkäyntialueellaan tai työssäkäyntialueelleen. Työssäkäyntialueella tarkoitetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 §:n mukaista aluetta.

Työsopimussuhteen ehtoihin sovelletaan muilta osin, mitä niistä työehtosopimuksissa sovitaan tai laissa säädetään.

Edellä 3 ja 4 momentissa säädettyä sovelletaan myös siirrettäessä työsopimussuhteessa oleva henkilö maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston tai Elintarviketurvallisuusviraston palvelukseen.

_______________

Laki

mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain (1156/1993) 14 §, sellaisena kuin se on laissa 496/2006, seuraavasti:

14 §

Eräiden kansallisten mittanormaalien ylläpito

Säteilysuureiden mittausten osalta noudatetaan, mitä siitä säteilylaissa (592/1991) säädetään.

Geodeettisten ja fotogrammetristen mittausten osalta noudatetaan, mitä siitä Maanmittauslaitoksesta annetussa laissa (900/2013) säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011) 10 § seuraavasti:

10 §

Tallennettujen tietojen hyödyntäminen

Julkisen hallinnon viranomaisen on pyrittävä järjestämään toimintansa siten, että se käyttää tässä pykälässä tarkoitettuihin tietojärjestelmiin talletettuja tietoja, jos viranomaisen toiminta edellyttää näiden tietojen käyttöä. Näitä tietojärjestelmiä ovat:

1) väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) tarkoitettu väestötietojärjestelmä ja mainitun lain 7 §:n 1 momentin 1, 2 ja 6 kohdassa tarkoitetut tiedot;

2) yhdistyslaissa (503/1989) tarkoitettu yhdistysrekisteri;

3) kaupparekisterilaissa (129/1979) tarkoitettu kaupparekisteri;

4) säätiölaissa (109/1930) tarkoitettu säätiörekisteri;

5) kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetussa laissa (453/2002) tarkoitettu kiinteistötietojärjestelmä;

6) yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitettu yritys- ja yhteisötietojärjestelmä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin tietojärjestelmiin rinnastetaan myös Maanmittauslaitoksen ylläpitämä maastotietoja koskeva tietojärjestelmä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 42 ja 49 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 42 § ja 49 §:n 2 momentti seuraavasti:

42 §

Viranomaisen tiedonsaantioikeus

Maa- ja metsätalousministeriöllä, 39 §:ssä tarkoitetulla todentamisviranomaisella, Elintarviketurvallisuusvirastolla, Maanmittauslaitoksella, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla, aluehallintovirastoilla, Ahvenanmaan valtionvirastolla sekä kuntien viranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada rekisteristä niille laissa säädettyjen Euroopan unionin suoria tukia koskevien tehtävien hoitamiseksi tarvittavat tiedot.

49 §

Neuvontarekisteri

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maaseutuvirasto pitää neuvontarekisteriä. Kuntien viranomaisilla on rekisterinpitäjän ohella oikeus käyttää neuvontarekisteriä. Elintarviketurvallisuusvirastolla ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tietoja neuvontarekisteristä teknisen käyttöyhteyden avulla. Ennen tietojen luovuttamista teknisen käyttöyhteyden avulla on tietoja pyytävän esitettävä selvitys tietojen suojaamisesta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Laki

maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (210/2010) 12 § seuraavasti:

12 §

Virka-apu ja tiedonantovelvollisuus

Kunta ja kuntayhtymä ovat velvollisia antamaan maa- ja metsätalousministeriölle, Maaseutuvirastolle, Elintarviketurvallisuusvirastolle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä muille valtion viranomaisille virka-apua 1 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin liittyvissä asioissa.

Kunta ja kuntayhtymä ovat velvollisia antamaan salassapitosäännösten estämättä 1 momentissa mainituille viranomaisille sellaisia tietoja ja selvityksiä, jotka ovat tarpeen viranomaisille tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2014

​​​​