EDUSKUNNAN VASTAUS 68/2007 vp

EV 68/2007 vp - HE 122/2007 vp

Hallituksen esitys laiksi työttömyyskassalain 27 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyyskassalain 27 §:n muuttamisesta (HE 122/2007 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 12/2007 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

työttömyyskassalain 27 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/1984) 27 §:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 27 §:n 1 momentti laissa 946/2003 ja 3 momentti laissa 1048/2004, seuraavasti:

27 §

Osuuksien maksaminen

Valtionosuus, työttömyysvakuutusrahaston osuus ja hallintokuluihin kohdistuvat osuudet maksetaan kultakin kalenterivuodelta. Päätökset tekee sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutusvalvontaviraston esityksestä. Rahoitusosuudet työttömyyskassoille maksaa työttömyysvakuutusrahasto, jolle valtio maksaa valtionosuuden hallintokuluosuuksineen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työttömyysvakuutusrahasto suorittaa palkansaajakassalle yrittäjäkassan 25 a §:n 3 momentin mukaan rahoittamaa osuutta vastaavan määrän ja perii vastaavan määrän yrittäjäkassalta sosiaali- ja terveysministeriön vahvistettua rahoitusosuudet 1 momentin mukaisesti.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2007

​​​​