EDUSKUNNAN VASTAUS 68/2011 vp

EV 68/2011 vp - HE 79/2011 vp

Hallituksen esitys laiksi yliopistolain 49 §:n 2 momentin väliaikaisesta muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi yliopistolain 49 §:n 2 momentin väliaikaisesta muuttamisesta (HE 79/2011 vp).

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (SiVM 3/2011 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

yliopistolain 49 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti yliopistolain (558/2009) 49 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 954/2011, seuraavasti:

49 §

Valtion rahoituksen määräytymisperusteet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellisenä vuonna yliopistoille osoitettua 1 momentissa tarkoitettua talousarvion määrärahaa korotetaan kertaluonteisia eriä lukuun ottamatta puolella yliopistoindeksin vuotuisesta kustannustason noususta. Yliopistoindeksi muodostuu yleisestä ansiotasoindeksistä, kuluttajahintaindeksistä sekä tukkuhintaindeksistä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2012.

_______________

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2011