EDUSKUNNAN VASTAUS 7/2003 vp

EV 7/2003 vp - HE 6/2003 vp

Hallituksen esitys laiksi asevelvollisuuslain 28 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi asevelvollisuuslain 28 §:n muuttamisesta (HE 6/2003 vp).

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PuVM 2/2003 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

asevelvollisuuslain 28 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä syyskuuta 1950 annetun asevelvollisuuslain (452/1950) 28 §,

sellaisena kuin se on laissa 364/2000, seuraavasti:

28 §

Vakinaisessa palveluksessa olevan asevelvollisen on, siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään, valintansa mukaan joko vannottava sotilasvala tai annettava sotilasvakuutus.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20   .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2003