EDUSKUNNAN VASTAUS 70/2013 vp

EV 70/2013 vp - HE 44/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 a ja 14 §:n sekä Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 a ja 14 §:n sekä Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 44/2013 vp).

Valiokuntakäsittely

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 5/2013 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 a ja 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan aikuiskoulutustuesta annetun lain (1276/2000) 12 a §:n 2 momentti ja 14 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 127/2010, seuraavasti:

12 a §

Soviteltu aikuiskoulutustuki

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Täyden suojaosan määrä on 250 euroa kuukaudessa. Kuukauden sijasta sovittelujaksona voidaan käyttää myös neljää peräkkäistä kalenteriviikkoa, jolloin suojaosa on vastaava osuus täyden suojaosan määrästä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 §

Tukikauden kesto

Aikuiskoulutustukea maksetaan enintään 19 kuukauden ajalta. Tähän tukiaikaan on oikeus kerran työuran aikana yhdessä tai useassa osassa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Ennen tämän lain voimaantuloa alkaneisiin sovittelujaksoihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen 12 a §:n mukaista kuukausittaisen suojaosan määrää.

Ennen tämän lain voimaantuloa alkaneen tukikauden kestoon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta 14 §:ää.

_______________

Laki

Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Koulutusrahastosta annetun lain (1306/2002) 6 §, 7 §:n 1 momentti ja 11 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 6 § osaksi laissa 368/2009 ja 7 §:n 1 momentti laissa 510/2005, seuraavasti:

6 §

Ammattitutkintostipendin suuruus

Ammattitutkintostipendin suuruus on 390 euroa. Jos hakijalla ei ole perusasteen jälkeistä ammatillista tutkintoa, ammattitutkintostipendin suuruus on 450 euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella tarkistetaan 1 momentissa säädettyjä määriä vähintään joka kolmas vuosi kustannustasossa tapahtunutta muutosta vastaavasti.

7 §

Ammattitutkintostipendin hakeminen ja maksaminen

Ammattitutkintostipendiä on haettava vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Oikeus tietojen saamiseen ja luovuttamiseen

Rahastolla ja tämän lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tietojen saantia koskevien rajoitusten estämättä saada maksutta käsiteltävänä olevan ammattitutkintostipendiä koskevan asian ratkaisemista tai muuten tämän lain mukaisen tehtävän täytäntöönpanoa varten välttämättömät:

1) palvelussuhdetiedot Eläketurvakeskukselta ja eläkelaitokselta;

2) koulutustiedot oppilaitokselta; sekä

3) tutkintotiedot tutkintotoimikunnalta ja opetusviranomaisilta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Jos tutkinto, jonka perusteella ammattitutkintostipendi voidaan myöntää, on suoritettu ennen tämän lain voimaantuloa, ammattitutkintostipendin suuruuteen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta 6 §:ää.

_______________

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2013

​​​​