EDUSKUNNAN VASTAUS 72/2012 vp

EV 72/2012 vp - HE 69/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hedelmöityshoidoista annetun lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi hedelmöityshoidoista annetun lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta (HE 69/2012 vp).

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 7/2012 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

hedelmöityshoidoista annetun lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) 19 §:n otsikko ja 2 momentti sekä

lisätään 16 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti:

16 §

Luovuttajan suostumus sukusolujen käyttöön

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sukusolujen tai alkioiden siirron vastaanottaneen palvelujen antajan on viipymättä ilmoitettava ne siirtäneelle palvelujen antajalle, kun luovutetut sukusolut tai alkiot on käytetty tai hävitetty taikka luovutettu 7 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

19 §

Luovuttajaa koskevien asiakirjojen säilyttäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Luovuttajasta jäljitettävyyden takaamiseksi kerättyjen tietojen säilyttämisajasta on voimassa, mitä ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain (101/2001) 16 §:n 3 momentissa ja 20 i §:n 3 momentissa säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2012

​​​​