EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2002 vp

EV 73/2002 vp - HE 29/2002 vp

Hallituksen esitys laiksi euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 29/2002 vp).

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 11/2002 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan euromääräisten maksujen pyöristämisestä 27 päivänä lokakuuta 2000 annetun lain (890/2000) 1 §:n 3 momentti seuraavasti:

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maksu voidaan pyöristää 1 momentissa säädetyllä tavalla myös velottaessa sitä kirjallisesti tai kirjattaessa se maksamisen sijasta velaksi taikka maksettaessa se pankki- tai muulla maksukortilla.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 2002.

_______________

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2002

​​​​