EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2009 vp

EV 73/2009 vp - HE 60/2009 vp

Hallituksen esitys laiksi kalastuslain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kalastuslain muuttamisesta (HE 60/2009 vp).

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (MmVM 4/2009 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

kalastuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/1982) 71 §:n 2 momentti ja 113 §, sellaisina kuin ne ovat, 71 §:n 2 momentti laissa 1355/1993 ja 113 § laissa 1066/2004, ja

muutetaan 73 §:n 1 momentin 1, 2 ja 5 kohta sekä 2 momentti ja 77 a §, sellaisina kuin ne ovat, 73 §:n 1 momentin 1, 2 ja 5 kohta ja 2 momentti mainitussa laissa 1355/1993 ja 77 a § laissa 693/1999, seuraavasti:

73 §

Kalastusalueen kokoukseen saavat kalastusalueen jäsenet lähettää edustajia seuraavasti:

1) 3 §:ssä tarkoitettu kalastuskuntana toimiva osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria, saa lähettää yhden edustajan;

2) pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin suuruisten vesialueiden omistajat, jotka eivät kuulu 1 kohdassa tarkoitettuun osakaskuntaan, saavat kukin lähettää yhden edustajan;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) virkistyskalastajia edustavat järjestöt saavat lähettää yhteensä kaksi edustajaa.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen järjestöjen luettelon enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.

77 a §

Kalastusalueen toimielimen jäseneen ja toimihenkilöön sovelletaan heidän toimiessaan tämän lain mukaisessa hallinto- ja valvontatehtävässä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Hallinto- ja valvontatehtävässä noudatetaan hallintolakia (434/2003), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) ja kielilakia (423/2003). Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

_______________

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 2009.

_______________

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2009