EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2013 vp

EV 73/2013 vp - HE 45/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain 3 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi verontilityslain 3 §:n muuttamisesta (HE 45/2013 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 8/2013 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

verontilityslain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan verontilityslain (532/1998) 3 §, sellaisena kuin se on laeissa 607/2009 ja 487/2012, seuraavasti:

3 §

Kertymisjakso ja tilitysajankohta

Tilitettävien verojen kertymisjakso alkaa kalenterikuukauden 18 päivänä ja päättyy seuraavan kalenterikuukauden 17 päivänä.

Verotililaissa (604/2009) tarkoitettujen verojen kertymisjakson aikana verojen suoritukseksi verotilillä käytetty määrä ja verotilille kirjatut palautukset tilitetään ja tilitykset maksetaan sinä kalenterikuukautena, jonka aikana kertymisjakso päättyy. Muiden tämän lain mukaisesti tilitettävien verojen kertymisjakson aikana Verohallinnon pankkitilille maksetuiksi kirjatut määrät ja verovelvollisille maksetut palautukset tilitetään ja tilitykset maksetaan sinä kalenterikuukautena, jonka aikana kertymisjakso päättyy.

Verotusmenettelystä annetussa laissa tarkoitettujen muiden kuin yhteisöverojen ja yhteisön yleisradioveron ennakonpalautukset vähennetään verotuksen päättymiskuukaudelta tehtävässä tilityksessä.

Tilitysten maksuajankohdasta säädetään valtiovarainministeriön asetuksella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2013