EDUSKUNNAN VASTAUS 76/2004 vp

EV 76/2004 vp - HE 63/2004 vp

Hallituksen esitys laiksi aravalain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aravalain muuttamisesta (HE 63/2004 vp).

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta on antanut asiasta mietinnön (YmVM 9/2004 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

aravalain 37 ja 47 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun aravalain (1189/1993) 37 §:n 6 momentti, sellaisena kuin se on laissa 571/1999, ja

lisätään 47 §:ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:

47 §

Avustusluonteinen perusparannuslaina

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kunta voi sen estämättä, mitä 12 §:ssä säädetään, lainansaajan tai hänen lähiomaisensa hakemuksesta jättää avustusluonteisen perusparannuslainan irtisanomatta ja korkoineen kokonaan tai osaksi perimättä takaisin, jos asunto omistusoikeuden siirtymisestä huolimatta edelleen on sen henkilön, jolle avustusluonteinen laina on myönnetty tai siirretty, tai hänen lähiomaisensa vakituisessa asumiskäytössä, ja takaisinperintä olisi ilmeisen kohtuutonta olosuhteet ja tuen tarkoitus huomioon ottaen. Tällöin lainan lyhennykset ja korot katsotaan 1 momentissa säädetyllä tavalla ilman suoritusta maksetuiksi lainaehtojen mukaan niin kauan kun kohtuullistamisedellytykset ovat olemassa.

Valtiokonttori voi antaa ohjeita 3 momentin soveltamisesta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä     kuuta 200 .

Tätä lakia sovelletaan avustusluonteisiin lainoihin siltä osin kuin niitä ei ole vielä peritty takaisin lainansaajalta tai kunnalta tämän lain voimaan tullessa.

_______________

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2004