EDUSKUNNAN VASTAUS 78/2014 vp

EV 78/2014 vp - HE 72/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta (HE 72/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 8/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion vientitakuista annetun lain (422/2001) 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 3 kohta ja 13 §, sellaisena kuin niistä on 13 § osaksi laissa 793/2012, sekä

lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti:

2 §

Soveltamisala

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vientitakuu myönnetään viennistä, ulkomaille suuntautuvista investoinneista tai sellaisista kotimaahan suuntautuvista investoinneista, joiden tarkoituksena on edistää vientiä, syntyvän tappionvaaran varalle.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) vientitakuulla sellaista valtion vastuulla olevaa sopimusta tai sitoumusta, joka tehdään ensi- tai jälleenvakuutuksena, omavelkaisena takauksena, täytetakauksena taikka muuna vastuusitoumuksena ja joka koskee:

a) vientiä;

b) ulkomaille suuntautuvaa investointia; tai

c) kotimaahan suuntautuvaa investointia, jonka tarkoituksena on edistää vientiä.

5 a §

Kotimaahan suuntautuvassa investoinnissa katettavat riskit

Vientitakuu voidaan erityisistä syistä myöntää korvaamaan 3 §:n 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta kotimaahan suuntautuvasta investoinnista vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen tai takauksen vuoksi syntyvä tappio, joka johtuu siitä, että sellainen sopimusosapuoli, sitoumuksen antaja tai edunsaaja, joka ei ole takuunottaja, rikkoo tai jättää noudattamatta sopimuksen tai sitoumuksen ehtoja taikka tulee maksukyvyttömäksi.

13 §

Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vientitakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista, jotka koskevat:

1) 1 §:ssä tarkoitetun Suomen taloudellisen kehityksen edistämisen määrittelyä (suomalaisen intressin olemassaolo);

2) 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun kaupallisen riskin kattamisen edellytyksiä ulkomaille suuntautuvan investoinnin osalta;

3) 5 a §:ssä tarkoitetun kaupallisen riskin kattamisen edellytyksiä kotimaahan suuntautuvan investoinnin osalta;

4) vientitakuuhankkeiden ympäristövaikutusten ja muiden vaikutusten arviointia;

5) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen edellytyksiä ja menettelytapoja;

6) vientitakuista perittäviä maksuja;

7) muita kuin 1—6 kohdassa tarkoitettuja vientitakuutuotteisiin, riskeihin ja hinnoitteluun liittyviä yleisiä suuntaviivoja.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2014