EDUSKUNNAN VASTAUS 79/2007 vp

EV 79/2007 vp - HE 104/2007 vp

Hallituksen esitys laiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta (HE 104/2007 vp).

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 7/2007 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta

Eduskunnan päätöksen mukaan säädetään:

1 §

Hallinnollinen asema ja tehtävät

Oikeuspoliittisen tutkimuksen harjoittamista varten oikeusministeriön hallinnonalalla toimii Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos.

Tutkimuslaitoksen tehtävänä on:

1) harjoittaa riippumatonta oikeuspoliittista tutkimusta ottaen huomioon oikeusministeriön ja yhteiskunnan tietotarpeet;

2) seurata oikeusoloja ja rikollisuutta sekä analysoida niitä ja raportoida niiden kehityspiirteistä;

3) ylläpitää ja edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä oikeuspoliittisessa tutkimuksessa;

4) julkaista ja välittää oikeuspoliittista tutkimustietoa;

5) osallistua oikeuspoliittiseen tutkijakoulutukseen yhteistyössä yliopistojen kanssa.

2 §

Johtaminen

Tutkimuslaitosta johtaa ylijohtaja.

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto.

3 §

Sopimusten tekeminen

Tutkimuslaitos voi toimialallaan tehdä sopimuksia muiden viranomaisten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa tutkimusten ja selvitysten laatimisesta sekä tietojen vaihdosta, jollei tietojen salassapitovelvollisuudesta muuta johdu. Tutkimuslaitos voi myös tehdä yhteistyösopimuksia tutkimustyötä tekevien muiden laitosten ja korkeakoulujen kanssa yhteisten tutkimushankkeiden toteuttamisesta.

4 §

Lahjoitukset ja testamentit

Tutkimuslaitoksella on oikeus ottaa vastaan lahjoitus- ja testamenttivaroja toimintaansa varten.

5 §

Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tutkimuslaitoksen tehtävistä, organisaatiosta, asioiden ratkaisemisesta ja henkilöstöä koskevista asioista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Tutkimuslaitoksen työjärjestyksessä määrätään tarkemmin tutkimustoiminnan ja laitoksen sisäisen hallinnon järjestämisestä.

6 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 200 .

Tällä lailla kumotaan oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta 18 päivänä tammikuuta 1974 annettu laki (51/1974) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2007