EDUSKUNNAN VASTAUS 80/2003 vp

EV 80/2003 vp - HE 82/2003 vp

Hallituksen esitys metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta (HE 82/2003 vp).

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (MmVM 4/2003 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä heinäkuuta 1998 metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain (534/1998) 17 § seuraavasti:

17 §

Esteellisyys

Metsänhoitoyhdistyksen hallituksen jäsenen ja toimihenkilön esteellisyyden osalta noudatetaan soveltuvin osin, mitä hallintolain (434/2003) 28 §:ssä säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

_______________

Laki

puutavaranmittauslain 47 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/1991) 47 §, sellaisena kuin se on laissa 582/2002, seuraavasti:

47 §

Mittauslautakunnan on hoitaessaan tämän lain mukaisia tehtäviä noudatettava soveltuvin osin, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Tämän lain mukaisissa määräaikojen laskemisissa sovelletaan säädettyjen määräaikain laskemisesta annettua lakia (150/1930) ja tiedoksiannoissa hallintolakia (434/2003).

Virallisen mittaajan on 4 a luvun mukaisissa tehtävissä noudatettava soveltuvin osin, mitä hallintolaissa säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tulleisiin hallintoasioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Uuteen käsittelyyn palautettuihin asioihin sovelletaan kuitenkin tämän lain säännöksiä.

_______________

Laki

kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1349/1996) 4 ja 6 § seuraavasti:

4 §

Metsäkeskus päättää tässä laissa tarkoitetun tuen ja lainan myöntämisestä ja takaisinperimisestä.

Tämän lain mukaiseen metsäkeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Toimivaltainen hallinto-oikeus määräytyy sen mukaan, minkä hallinto-oikeuden tuomiopiirissä pääosa kyseessä olevasta metsätalousmaasta sijaitsee. Muutoksen hakemiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään muutoksenhausta hallintoviranomaisen päätökseen.

6 §

Viranomaisen tai metsäkeskuksen päätöksen ja muuta asiaa koskevan tiedoksiannon katsotaan tulleen yhteisomistajien tietoon, kun se on annettu tiedoksi yhdelle kiinteistöä hoitavista yhteisomistajista siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Jos asia koskee lainan myöntämistä, tiedoksianto on kuitenkin toimitettava kaikille niille yhteisomistajille, joiden oma tai Suomessa olevan asiamiehen osoite on tiedossa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tulleisiin hallintoasioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Uuteen käsittelyyn palautettuihin asioihin sovelletaan kuitenkin tämän lain säännöksiä.

_______________

Laki

metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1474/1995) 8 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 675/1999, seuraavasti:

8 §

Virkavastuu ja viranomaistehtävissä noudatettava menettely

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kun metsäkeskukset hoitavat niille säädettyjä tai määrättyjä viranomaistehtäviä, niiden on noudatettava, mitä hallintolaissa (434/2003) ja kielilaissa (423/2003) säädetään. Metsäkeskusten asiakirjojen ja toiminnan julkisuudesta on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tulleisiin hallintoasioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei metsäkeskus kielilain osalta asianosaisten oikeutta ja etua silmällä pitäen muuta päätä. Uuteen käsittelyyn palautettuihin asioihin sovelletaan kuitenkin tämän lain säännöksiä.

_______________

Laki

metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (263/1991) 11 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1351/1996, seuraavasti:

11 §

Muutoksenhaku

Metsäkeskuksen 9 §:n 1 momentin nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Toimivaltainen hallinto-oikeus määräytyy sen mukaan, minkä hallinto-oikeuden tuomiopiirissä pääosa kyseessä olevasta alueesta sijaitsee. Muutoksen hakemiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään muutoksenhausta hallintoviranomaisen päätökseen. Milloin metsäkeskuksen määräämien toimenpiteiden suorittamista ei voida lykätä, metsäkeskus voi määrätä, että valituksenalaista päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2003

​​​​