EDUSKUNNAN VASTAUS 80/2012 vp

EV 80/2012 vp - HE 118/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi yrittäjän eläkelain 115 §:n muuttamisesta (HE 118/2012 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 11/2012 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

yrittäjän eläkelain 115 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yrittäjän eläkelain (1272/2006) 115 § seuraavasti:

115 §

Aloittavan yrittäjän alennus

Yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosentti on 78 prosenttia 114 §:ssä tarkoitetusta maksuprosentista ensimmäisen tässä laissa tarkoitetun yrittäjätoiminnan 48 ensimmäiseltä kuukaudelta. Jos ensimmäinen yrittäjätoiminta kestää alle 48 kuukautta, työeläkevakuutusmaksu lasketaan yrittäjän pyynnöstä alennetun prosentin mukaisena 48 kuukaudesta jäljelle jääneeltä ajalta vielä toisessa tässä laissa tarkoitetussa yrittäjätoimintajaksossa.

Jos yrittäjä on pakkovakuutettu 143 §:n mukaan, hänellä ei ole oikeutta aloittavan yrittäjän alennukseen.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Yrittäjän eläkelain mukaisen yrittäjätoiminnan ennen tämän lain voimaantuloa aloittaneeseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tätä lakia sovelletaan kuitenkin sellaiseen yrittäjään, joka on aloittanut yrittäjätoiminnan ennen tämän lain voimaantuloa ja jonka yrittäjätoiminta on kestänyt alle 48 kuukautta, jos hän aloittaa yrittäjätoiminnan uudelleen tämän lain voimaantulon jälkeen ja hän täyttää muut aloittavan yrittäjän alennuksen saamisen ehdot.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

_______________

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2012