EDUSKUNNAN VASTAUS 81/2012 vp

EV 81/2012 vp - HE 119/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:n muuttamisesta (HE 119/2012 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 12/2012 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 22 §:n 5 momentti seuraavasti:

22 §

Työeläkevakuutusmaksu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alennettu prosentti on 54 prosenttia työeläkevakuutusmaksun perusprosentista. Väliprosentti on alennettu prosentti kerrottuna luvulla, joka saadaan, kun 0,46-kertaisen työtulon ja 3 030,12 euron summa jaetaan 11 899,95 eurolla. Väliprosenttia laskettaessa työtulo otetaan huomioon enintään 30 300,71 euroon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Työeläkevakuutusmaksuihin, jotka kohdistuvat aikaan ennen 1 päivää tammikuuta 2013, sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Tässä laissa mainitut rahamäärät ja rajamäärät vastaavat työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen arvoa yksi (1,000) vuonna 2004.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

_______________

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2012