EDUSKUNNAN VASTAUS 82/2003 vp

EV 82/2003 vp - HE 131/2003 vp

Hallituksen esitys laiksi taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläkekassan sulautumisesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön sekä edellä sanottujen lakien muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläkekassan sulautumisesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön sekä edellä sanottujen lakien muuttamisesta (HE 131/2003 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 21/2003 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläkekassan sulautumisesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tarkoitus

Tällä lailla sulautetaan taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu eläkekassa (eläkekassa) työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain (255/2003) mukaiseen keskinäiseen työeläkevakuutusyhtiöön (työeläkevakuutusyhtiö), joka jatkaa ensiksi mainitun lain mukaisen eläketurvan toimeenpanoa.

2 §

Lain soveltamisala

Sulautumisen jälkeen työeläkevakuutusyhtiöön sovelletaan taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelakia, jos tässä laissa ei toisin säädetä.

Mitä muutoin muualla laissa säädetään tai lain nojalla määrätään eläkekassasta, koskee tätä lakia sovellettaessa myös työeläkevakuutusyhtiötä.

Työeläkevakuutusyhtiöön ei kuitenkaan sovelleta taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 2 §:n 2 momenttia, 2 a §:n 1 momenttia ja 3—5 momenttia, 2 b, 9 ja 9 a §:ää, 9 b §:n 1 ja 2 momenttia eikä 9 c—9 j §:ää.

3 §

Sulautumissuunnitelma

Eläkekassan ja työeläkevakuutusyhtiön hallitusten on laadittava kirjallinen sulautumissuunnitelma, joka on päivättävä ja allekirjoitettava. Sulautumissuunnitelmassa on oltava:

1) sulautumisen osapuolten toiminimet, rekisteritunnisteet, osoitteet ja kotipaikat;

2) ehdotus työeläkevakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen muutokseksi;

3) selvitys eläkekassan eläkejärjestelyn piiriin kuuluvien työnantajien ja työntekijöiden osakkuudesta työeläkevakuutusyhtiössä;

4) ehdotus sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohdasta;

5) selvitys siitä, miten toimintapääoma muodostetaan sulautumisen jälkeen eläkekassan ja työeläkevakuutusyhtiön sulautumista edeltäneistä toimintapääomista, mikä on suunniteltu toimintapääoman taso ja miten toimintapääomaa on tarkoitus käyttää vakuutusmaksuja määrättäessä; ja

6) selvitys siitä, miltä osin taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen vakuutuskannan hoito ja erillään pitäminen lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) mukaisesta vakuutuskannasta toteutetaan.

Sulautumissuunnitelmaan on liitettävä eläkekassan ja työeläkevakuutusyhtiön välitilinpäätökset, jotka on laadittu noudattaen eläkekassan ja työeläkevakuutusyhtiön tilinpäätöksiä koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Välitilinpäätökset laaditaan ajalta, jolta tilinpäätöstä ei ole vielä tehty ja joka päättyy enintään kuusi kuukautta ennen suunniteltua sulautumishetkeä. Välitilinpäätöksiin on liitettävä arvio eläkekassan ja työeläkevakuutusyhtiön toimintapääomasta sulautumishetkellä.

4 §

Sulautumisesta päättäminen

Eläkekassassa sulautumisesta päättää valtuuskunta kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Työeläkevakuutusyhtiössä sulautumisesta päättää yhtiökokous kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.

5 §

Vakuutusvalvontaviraston suostumus

Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun eläkekassa ja työeläkevakuutusyhtiö ovat päättäneet sulautumisesta, niiden on haettava Vakuutusvalvontaviraston suostumus sulautumissuunnitelmaan ja vahvistus sulautumisen vaatimalle työeläkevakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen muutokselle.

Vakuutusvalvontaviraston on kuulutettava sulautumista koskevasta hakemuksesta työeläkevakuutusyhtiön kustannuksella virallisessa lehdessä. Kuulutuksessa on kehotettava niitä eläkekassan ja työeläkevakuutusyhtiön vakuutus- ja muita velkojia, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne Vakuutusvalvontavirastolle sen määräämässä ajassa, joka saa olla enintään kaksi kuukautta. Eläkekassan ja työeläkevakuutusyhtiön on annettava tieto kuulutuksesta vähintään yhdessä eläkekassan kotipaikan sanomalehdessä sekä lisäksi siten kuin Vakuutusvalvontavirasto tarkemmin määrää.

Vakuutusvalvontaviraston on kuuden kuukauden kuluessa 1 momentin mukaisen hakemuksen tekemisestä annettava suostumuksensa sulautumiseen, jos:

1) sulautuminen ei loukkaa vakuutusten käsittämiä etuja;

2) sulautumisen ei katsota vaarantavan vakuutustoiminnan tervettä kehitystä;

3) sulautumisen katsotaan olevan työeläkejärjestelmän toimeenpanon kannalta perusteltua; sekä

4) työeläkevakuutusyhtiön toimilupaa on laajennettu siten, että yhtiö voi harjoittaa taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläketurvan toimeenpanoa.

Eläkekassalla ja työeläkevakuutusyhtiöllä sekä muistutuksentekijällä, joka katsoo viraston päätöksen loukkaavan oikeuttaan, on oikeus valittaa viraston päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen niin kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Tässä momentissa tarkoitettu valitus on käsiteltävä kiireellisenä.

6 §

Sulautumisen rekisteröinti

Eläkekassan ja työeläkevakuutusyhtiön on ilmoitettava sulautuminen rekisteriviranomaiselle rekisteröitäväksi neljän kuukauden kuluessa Vakuutusvalvontaviraston suostumuksesta tai sulautuminen raukeaa. Ilmoitukseen on liitettävä sulautumissuunnitelma liitteineen sekä sulautumispäätökset. Ilmoituksessa on esitettävä selvitys siitä, että viraston antama suostumus on saanut lainvoiman. Jos suostumus ei ole saanut lainvoimaa viimeistään edellä tarkoitettuna määräpäivänä, rekisteriviranomaisen on lykättävä ilmoituksen käsittelyä, kunnes suostumus on lainvoimainen.

Rekisteröinnissä on otettava huomioon sulautumisen suunniteltu rekisteröintiajankohta, jollei siihen ole estettä eikä ajankohta ole myöhemmin kuin neljän kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

7 §

Sulautuminen

Eläkekassan varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä työeläkevakuutusyhtiölle, kun sulautuminen on rekisteröity. Samanaikaisesti eläkekassa purkautuu. Verotuksessa sulautumiseen sovelletaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 52 a ja 52 b §:ää.

Jos sulautumisen jälkeen ilmenee varoja, jotka perustuvat eläkekassan toimintaan ennen sulautumista, katsotaan myös näiden varojen muuttuneen osaksi työeläkevakuutusyhtiön varoja.

Työeläkevakuutusyhtiö vastaa niistä sulautumisen jälkeen ilmenneistä veloista tai muista sitoumuksista, jotka perustuvat eläkekassan toimintaan ja joista eläkekassa olisi joutunut vastaamaan.

8 §

Varoja ja velkoja koskevat erityissäännökset

Eläkekassan varat ja velat siirtyvät työeläkevakuutusyhtiöön sulautumishetkelle laaditun ja vahvistetun tilinpäätöksen mukaisissa arvoissa.

9 §

Eläkekassan tilinpäätös ja tilintarkastus

Eläkekassan hallituksen ja toimitusjohtajan on laadittava tilinpäätös ja konsernitilinpäätös ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty ja joka päättyy sulautumishetkellä.

Tilintarkastuksen toimittamisessa noudatetaan taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain säännöksiä. Tilintarkastajat antavat kuitenkin kertomuksensa työeläkevakuutusyhtiön yhtiökokoukselle, joka päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä eläkekassan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Tämän tulee tapahtua kuuden kuukauden kuluessa sulautumisesta työeläkevakuutusyhtiön varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

10 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan      päivänä            kuuta 200  .

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voidaan ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa.

_______________

Laki

työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi 28 päivänä maaliskuuta 2003 annetun lain (255/2003) 2 §:n 3 momentti, 3 §:n 1 momentti sekä 6 ja 12 §, sekä

lisätään lakiin uusi 12 a § seuraavasti:

2 §

Lain soveltamisala

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tämän lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön ei kuitenkaan sovelleta työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n 1 momenttia, 2 ja 3 §:ää, 6 §:n 1 momenttia, 14, 15 ja 18 §:ää ja 20 §:n 1 momenttia eikä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 2 §:ää, 2 b §:n 1 ja 3—5 momenttia, 2 c, 11 ja 11 a §:ää, 11 b §:n 1 ja 2 momenttia sekä 11 c—11 j §:ää.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 §

Työeläkevakuutusyhtiön toiminta

Tässä laissa tarkoitettu työeläkevakuutusyhtiö ei saa harjoittaa muuta vakuutusliikettä kuin lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) mukaista toimintaa ja niihin suoranaisesti liittyvää jälleenvakuutusta, jollei tässä laissa, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa tai taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaissa taikka niiden nojalla muuta säädetä tai määrätä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

Työeläkevakuutusyhtiön osakkuus

Työeläkevakuutusyhtiön osakkaita ovat ne työnantajat, joilla on voimassa oleva lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §:ssä tai taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 1 §:ssä tarkoitettu eläkejärjestely, työeläkevakuutusyhtiön takuupääoman omistajat sekä kunkin eläkejärjestelyn piiriin kuuluvat vakuutetut siten kuin yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

12 §

Vastuuvelkaa ja toimintapääomaa koskevat erityissäännökset

Työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelka määritellään lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaisen eläketurvan osalta mainitun lain 10 §:n 3 momentin ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläketurvan osalta mainitun lain 7 §:n 3 momentin mukaisesti.

Työeläkevakuutusyhtiön toimintapääoma, vakavaraisuusraja ja toimintapääoman vähimmäismäärä lasketaan työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 16 ja 17 §:n mukaisesti.

Sovellettaessa työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 16 ja 17 §:n säännöksiä työeläkevakuutusyhtiön toimintapääomaa sekä toimintapääoman vähimmäismäärää ja vakavaraisuusrajaa määrättäessä työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelkana pidetään 1 momentissa mainittujen vastuuvelkojen yhteismäärää.

Sovellettaessa työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 16 ja 17 §:n säännöksiä työeläkevakuutusyhtiön toimintapääomaa sekä toimintapääoman vähimmäismäärää ja vakavaraisuusrajaa määrättäessä työeläkevakuutusyhtiön osittamattomana lisävakuutusvastuuna pidetään seuraavien erien yhteismäärää:

1) määrä, joka muodostuu, kun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 3 momentin mukaisesta vastuuvelasta vähennetään samassa momentissa tarkoitetuissa perusteissa määritellyt vakuutustekninen vastuuvelka ja vahinkomenon heilahteluun varattava laskennallinen määrä; ja

2) määrä, joka muodostuu kun taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 3 momentissa tarkoitetusta vastuuvelasta vähennetään samassa momentissa tarkoitetuissa perusteissa määritellyt vakuutustekninen vastuuvelka ja vahinkomenon heilahteluun varattava laskennallinen määrä.

12 a §

Vakuutusmaksuja ja sijoitusomaisuutta koskevat erityissäännökset

Vakuutusmaksun tasoa määrättäessä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 1 momentin ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 1 momentin nojalla otetaan kummankin vakuutuskannan osalta erikseen huomioon vahinkomenon heilahteluun varattavan laskennallisen määrän riittävyys vahinkomenon tasoittamiseen.

Vakuutusmaksuista johtuva ylijäämä tai alijäämä siirretään molempien vakuutuskantojen osalta erikseen vahinkomenon heilahteluun varattavaan laskennalliseen määrään sosiaali- ja terveysministeriön lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 3 momentin ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 3 momentin nojalla vahvistamien perusteiden mukaisesti.

Sijoitusomaisuuden tuotto jaetaan vakuutuskannoille niiden vakuutusteknisen vastuuvelan ja vahinkomenon heilahteluun varattavan laskennallisen määrän yhteismäärien suhteessa.

Siirrot toimintapääomasta molempien vakuutuskantojen vahinkomenon heilahteluun varattavaan laskennalliseen määrään tehdään 3 momentissa tarkoitettujen yhteismäärien suhteessa sosiaali- ja terveysministeriön lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 3 momentin ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 §:n 3 momentin nojalla vahvistamien perusteiden mukaisesti.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä            kuuta 200  .

Tämän lain säännöksiä sovelletaan sen jälkeen, kun laissa taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläkekassan sulautumisesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön (  /  ) tarkoitettu sulautuminen on tapahtunut.

_______________

Laki

taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) 2 §:ään siitä lailla 1044/1999 kumotun 3 momentin tilalle uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tämän lain mukaisen eläketurvan hoitamisesta keskinäisessä työeläkevakuutusyhtiössä säädetään taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläkekassan sulautumisesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön annetussa laissa (  /  ).

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä            kuuta 200  .

_______________

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2003

​​​​