EDUSKUNNAN VASTAUS 82/2007 vp

EV 82/2007 vp - HE 79/2007 vp

Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi asumistukilain 11 §:n muuttamisesta (HE 79/2007 vp).

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta on antanut asiasta mietinnön (YmVM 3/2007 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asumistukilain (408/1975) 11 §, sellaisena kuin se on laissa 755/1993, seuraavasti:

11 §

Asumistukitoiminnan yleinen johto, ohjaus ja kehittäminen kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle.

Muut tämän lain mukaiset tehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos.

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus saada käyttöönsä Kansaneläkelaitoksen päätöksenteko- ja maksatusrekisterissä olevia asumistuen saajia koskevia tietoja siltä osin kuin se on tarpeen sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluvien asumistuen suunnittelu- ja kehittämistehtävien hoitamiseksi. Näihin tietoihin ei saa sisällyttää tuensaajan tunnistamisen mahdollistavia tietoja.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2007

​​​​