EDUSKUNNAN VASTAUS 82/2012 vp

EV 82/2012 vp - HE 80/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 80/2012 vp).

Valiokuntakäsittely

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 4/2012 vp).

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan ja

hyväksynyt annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun ilmoituksen.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Merityötä koskevan Genevessä 23 päivänä helmikuuta 2006 tehdyn vuoden 2006 yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Tällä lailla kumotaan:

1) merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (500/2002);

2) meripalveluksessa työskenteleväin lasten alinta ikärajaa koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (278/1925);

3) Kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin vuonna 1920 hyväksymän, korvausta aluksen haaksirikon aiheuttamasta työttömyydestä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (853/1949);

4) kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin Genuassa vuonna 1920 hyväksymän, merimiesten työnvälitystä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (228/1922);

5) meripalveluksessa olevien lasten ja nuorten henkilöiden pakollista lääkärintarkastusta koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (279/1925);

6) kansainvälisen työkonferenssin vuonna 1926 hyväksymän, merimiesten työsopimusta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (249/1947);

7) kansainvälisen työkonferenssin vuonna 1936 hyväksymän, kauppa-alusten päällystön ammattipätevyyden minimivaatimuksia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (250/1947);

8) kansainvälisen merityökonferenssin vuonna 1946 hyväksymän, merenkulkijain palkallista lomaa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (388/1949);

9) Kansainvälisen työkonferenssin vuonna 1946 hyväksymän, merenkulkijain lääkärintarkastusta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (275/1956);

10) kansainvälisen merityökonferenssin vuonna 1946 hyväksymän, laivaväen asuntoja aluksessa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (387/1949);

11) Kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin vuonna 1949 hyväksymän muutetun, merenkulkijain palkallista lomaa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (623/1951);

12) merenkulkijain työtapaturmien torjuntaa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (882/1975);

13) merenkulkijain jatkuvaa työllistämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (745/1979);

14) merenkulkijain palkallisia vuosilomia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (964/1990);

15) kauppa-aluksissa noudatettavaa vähimmäistasoa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (746/1979);

16) Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymään kauppa-aluksissa noudatettavaa vähimmäistasoa koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta annettu tasavallan presidentin asetus (938/2002);

17) Kansainvälisen työjärjestön hyväksymän merenkulkijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia merellä ja satamissa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (1370/1992);

18) merenkulkijoiden terveyden- ja sairaanhoitoa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (1656/1995);

19) merenkulkijoiden työ- ja elinolosuhteiden tarkastuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (303/2000); sekä

20) merenkulkijoiden työnvälitystä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (304/2000).

3 §

Yleissopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

_______________

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2012