EDUSKUNNAN VASTAUS 83/2001 vp

EV 83/2001 vp - HE 21/2001 vp

Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 21/2001 vp).

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (SiVM 5/2001 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kokeilun tarkoitus

Kokemusten saamiseksi ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kehittämistä varten järjestetään kokeiluja sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto

Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto on korkeakoulututkinto. Sen asemasta korkeakoulututkintojen järjestelmässä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon nimeä saa käyttää vain tässä laissa tarkoitetuista tutkinnoista.

3 §

Jatkotutkinto-opintojen tarkoitus

Ammattikorkeakoulun jatkotutkintoon johtavien opintojen tarkoituksena on ammattikorkeakoulututkinnon ja työelämän kehittämisen asettamien vaatimusten pohjalta antaa riittävä tieto- ja taitoperusta sekä valmiudet erityistä asiantuntemusta vaativissa työelämän kehittämis- ja muissa tehtävissä toimimista varten.

4 §

Kokeilulupa

Opetusministeriö voi myöntää luvan kokeiluun ammattikorkeakoulun hakemuksesta ja korkeakoulujen arviointineuvoston ehdotuksen perusteella.

Luvan myöntäessään opetusministeriö päättää jatkotutkintoon johtavasta koulutusohjelmasta, sen nimestä, koulutusohjelman laajuudesta ja aloituspaikkojen määrästä sekä mahdollisista muista ehdoista.

Opetusministeriö voi muuttaa hakemuksesta kokeilulupaa ja peruuttaa luvan hakemuksettakin, jos siihen on syytä.

5 §

Kokeiluluvan myöntämisen edellytykset ja kokeiluhakemuksen arviointi

Kokeiluluvan myöntämisen edellytyksiä ovat:

1) ammattikorkeakoulusta on valmistunut ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä asianomaisella tai jatkotutkinto-opintoja tukevalla koulutusalalla;

2) ammattikorkeakoulu on järjestänyt ammatillisia erikoistumisopintoja asianomaisella tai jatkotutkinto-opintoja tukevalla koulutusalalla; sekä

3) ammattikorkeakoulussa on asianomaisella alalla yliopettajat, jotka voivat ottaa vastatakseen jatkotutkinto-opinnoista ja jotka täyttävät yliopettajien tohtorin tai lisensiaatin tutkintoa taikka taiteellisia ansioita koskevat ammattikorkeakouluopinnoista annetussa asetuksessa (256/1995) säädetyt kelpoisuusvaatimukset.

Kokeilulupahakemusten arvioinnissa otetaan huomioon koulutuksen laatutaso, kokeiluhankkeen tavoitteet, koulutus- ja työvoimatarve, yhteydet työelämään, tutkimus- ja kehitystyö asianomaisella tai jatkotutkinto-opintoja tukevalla koulutusalalla sekä se, että kokeiluista muodostuu alueellisesti ja kieliryhmittäin tasapainoinen kokonaisuus.

6 §

Kelpoisuus jatkotutkinto-opintoihin ja opiskelijavalinta

Ammattikorkeakoulun jatkotutkintoa opiskelemaan voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja jolla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ammattikorkeakoulu valitsee jatkotutkinnon opiskelijat järjestämänsä erillishaun perusteella.

7 §

Jatkotutkinto-opintojen laajuus

Jatkotutkintoon johtavat koulutusohjelmat ovat laajuudeltaan 40—60 opintoviikkoa sen mukaan kuin opetusministeriö 4 §:ssä mainitun kokeiluluvan yhteydessä päättää.

Ammattikorkeakoulun on järjestettävä jatkotutkintoon johtavat opinnot niin, että ne voidaan suorittaa myös työn ohessa.

8 §

Jatkotutkinto-opintojen rakenne

Jatkotutkintoon johtavan koulutusohjelman opetussuunnitelma on laadittava niin, että se sisältää 20—40 opintoviikkoa ammattikorkeakoulun järjestämiä, jatkotutkinnon alaan kuuluvia syventäviä opintoja ja opinnäytetyönä 20 opintoviikon laajuisen työelämän kehittämistehtävän.

9 §

Jatkotutkinto-opintoihin sovellettavat muut säännökset

Jatkotutkinto-opintoihin noudatetaan tämän lain lisäksi soveltuvin osin, mitä ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa (255/1995) ja sen nojalla ammattikorkeakouluopinnoista säädetään.

10 §

Opetuksen maksuttomuus

Jatkotutkintoon johtava opetus on opiskelijalle maksutonta.

11 §

Rahoitus

Jatkotutkintoon johtavan koulutuksen rahoituksessa noudatetaan, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (635/1998) ja sen nojalla ammattikorkeakoulujen ammatillisten erikoistumisopintojen rahoituksesta säädetään.

12 §

Kokeilujen seuranta ja arviointi

Opetusministeriö asettaa kokeilujen seurantaa ja koordinointia varten työryhmän, jossa on opetusministeriön lisäksi edustus asianomaisista ammattikorkeakouluista, opettaja- ja opiskelijajärjestöistä sekä työelämän osapuolten edustus.

Kokeilut arvioi korkeakoulujen arviointineuvosto kokeilukauden aikana.

13 §

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella.

14 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. Laki on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2005.

Tämän lain mukainen koulutus voidaan aloittaa aikaisintaan 1 päivänä elokuuta 2002.

Lakia sovelletaan lain voimassa ollessa aloitetun koulutuksen järjestämiseen sen päättymiseen saakka.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan myöntää kokeiluluvat ja ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin muihin toimenpiteisiin.

_______________

Laki

aikuiskoulutustuesta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään väliaikaisesti aikuiskoulutustuesta 28 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain (1276/2000) 6 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

6 §

Aikuiskoulutustukeen oikeuttava koulutus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aikuiskoulutustukea voidaan myöntää myös henkilölle, joka osallistuu ammattikorkeakoulun   jatkotutkinnon   kokeilusta annetussa laissa (  /  ) tarkoitettuun ammattikorkeakoulun jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. Laki on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2005.

Lakia sovelletaan ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta annetun lain (  /  ) voimassa ollessa aloitettuun koulutukseen sen päättymiseen saakka.

_______________

Laki

työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään väliaikaisesti työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1402/1997) 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1189/1998, uusi 4 momentti seuraavasti:

5 §

Ammatillisia valmiuksia edistävä koulutus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ammatillisia valmiuksia edistävänä koulutuksena pidetään myös yhdenjaksoista, vähintään 20 opintoviikon laajuista koulutusta, joka johtaa ammattikorkeakoulun jatkotutkintoon.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. Laki on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2005.

Lakia sovelletaan ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta annetun lain (  /  ) voimassa ollessa aloitettuun koulutukseen sen päättymiseen saakka.

_______________

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2001