EDUSKUNNAN VASTAUS 83/2010 vp

EV 83/2010 vp - HE 48/2010 vp

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi tieliikennelain muuttamisesta (HE 48/2010 vp).

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 7/2010 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tieliikennelain (267/1981) 2 §:n 3 ja 7 kohta, 27 §:n 2 momentin 1 kohta, 33 §, 48 §:n 3 momentti ja 49 §:n 3 momentin 4 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 33 § osaksi laissa 117/1992 ja 49 §:n 3 momentin 4 kohta laissa 1291/2009, seuraavasti:

2 §

Määritelmiä

Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) pientareella ajoradasta reunaviivalla erotettua tien pituussuuntaista osaa;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7) jalkakäytävällä jalankulkijoille tarkoitettua ajoradasta rakenteellisesti erotettua tai erillistä tien osaa tai erillistä tietä;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27 §

Pysäyttämistä ja pysäköimistä koskevat kiellot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty:

1) jalkakäytävällä, suojatiellä, pyörätiellä ja pyörätien jatkeella sekä viiden metrin matkalla ennen suojatietä, risteävää pyörätietä tai pyörätien jatketta;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

33 §

Pihakadulla ajaminen ja pysäköinti

Ajonopeus pihakadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km/h.

Pihakadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku.

Pysäköinti pihakadulla on sallittu merkityllä pysäköintipaikalla. Polkupyörän, mopon ja vammaisen pysäköintiluvalla varustetun ajoneuvon saa kuitenkin pysäköidä merkityn pysäköintipaikan ulkopuolelle, jos se ei kohtuuttomasti haittaa pihakadulla liikkumista.

48 §

Poikkeussäännökset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tienpidossa tai vastaavassa tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävää ajoneuvoa saa 8—12, 33, 33 a ja 33 b §:n säännösten estämättä kuljettaa olosuhteiden edellyttämällä tavalla tarpeellista varovaisuutta noudattaen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

49 §

Liikenteen ohjaajat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi liikenteen ohjaajina toimivat myös henkilöt, jotka:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) Liikenteen turvallisuusvirasto tai poliisi määrää ohjaamaan liikennettä erikoiskuljetuksessa;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2010