EDUSKUNNAN VASTAUS 84/2008 vp

EV 84/2008 vp - HE 80/2008 vp

Hallituksen esitys ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ydinenergialain 69 §:n ja rikoslain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ydinenergialain 69 §:n ja rikoslain muuttamisesta (HE 80/2008 vp).

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (HaVM 10/2008 vp).

Päätös

Eduskunta

on hyväksynyt hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

New Yorkissa 13 päivänä huhtikuuta 2005 ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Suomessa yleissopimuksen 7 artiklan 4 kappaleessa tarkoitettuna sopimuspuolten välisten tietojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta vastaavana viranomaisena toimii keskusrikospoliisi.

3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

_______________

Laki

rikoslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 34 luvun 9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 578/1995, ja

lisätään 44 lukuun uusi 12 a § seuraavasti:

34 luku

Yleisvaarallisista rikoksista

9 §

Yleisvaarallisen rikoksen valmistelu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yleisvaarallisen rikoksen valmistelusta tuomitaan myös se, joka tehdäkseen ydinräjähderikoksen

1) hankkii tai yrittää hankkia taikka pitää hallussaan tai yrittää pitää hallussaan ydinräjähteen valmistukseen tarvittavia aineita,

2) hankkii tai yrittää hankkia, valmistaa tai yrittää valmistaa taikka pitää hallussaan tai yrittää pitää hallussaan ydinräjähteen valmistukseen tarvittavia laitteita tai

3) hankkii ydinräjähteen valmistukseen tarvittavan valmistuskaavan tai -piirustuksen.

44 luku

Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista rikoksista

12 a §

Radioaktiivisen aineen hallussapitorikos

Joka pitää hallussaan radioaktiivista ainetta ilman, että siitä peräisin olevan säteilyn käyttötarkoitus täyttää säteilylain 16 §:n 2 momentissa säädetyt turvallisuusluvan edellytykset, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, radioaktiivisen aineen hallussapitorikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Yritys on rangaistava.

_______________

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

_______________

Laki

ydinenergialain 69 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/1987) 69 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 593/1995, seuraavasti:

69 §

Rangaistuksia koskevat viittaussäännökset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rangaistus ydinräjähderikoksen tekemiseen liittyvistä ydinräjähteen valmistusta koskevista aineiden, laitteiden ja valmistuskaavan tai -piirustuksen hankkimis-, hallussapito- ja valmistusrikoksista säädetään rikoslain 34 luvun 9 §:ssä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

_______________

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2008