EDUSKUNNAN VASTAUS 84/2014 vp

EV 84/2014 vp - HE 74/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 74/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 10/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tarkoitus ja asema

Elinkeinoelämän kehityksen ja uudistumisen edistämistä sekä yhteiskuntapolitiikan suunnittelun ja toimeenpanon tukemista varten on teknologian tutkimusta ja kehittämistä harjoittava Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (yhtiö).

Yhtiö on valtion omistuksessa ja hallinnassa oleva osakeyhtiö. Yhtiö kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (ministeriö) hallinnonalaan, ja ministeriö vastaa yhtiön omistajaohjauksesta. Yhtiön omistusta koskevasta päätöksentekosta ja omistajaohjauksesta säädetään valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetussa laissa (1368/2007).

2 §

Tehtävät

Yhtiön tehtävänä on riippumattomana ja puolueettomana tutkimuslaitoksena edistää tutkimuksen ja teknologian laaja-alaista hyödyntämistä sekä kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Yhtiö vastaa tehtäväänsä liittyvästä kansainvälisestä toiminnasta. Yhtiöllä voi tehtävänsä toteuttamiseksi olla tytäryhtiöitä.

Tehtävänsä toteuttamiseksi yhtiö:

1) harjoittaa teknologian soveltavaa tutkimusta ja kehittämistä sekä näihin liittyvää ennakointitoimintaa (strateginen tutkimus);

2) tuottaa teknologiaan ja innovaatioihin perustuvia tutkimus- ja asiantuntijapalveluja (liiketaloudellisilla perusteilla tapahtuva tutkimus);

3) toimii kansallisena metrologialaitoksena tieteellisen metrologian osalta, ylläpitää ja kehittää kansallista metrologiajärjestelmää, mittanormaalijärjestelmää ja kalibrointipalvelua siten kuin siitä erikseen säädetään sekä harjoittaa metrologian strategista ja liiketaloudellisilla perusteilla tapahtuvaa tutkimusta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yhtiön tehtävistä.

3 §

Taloudelliset toimintaperiaatteet

Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Ministeriö asettaa yhtiön liiketaloudellisilla perusteilla tapahtuvalle tutkimukselle tuottotavoitteen. Yhtiön voitto käytetään kokonaisuudessaan yhtiön omaan tutkimustoimintaan, osaamisen kehittämiseen ja tutkimustulosten levittämiseen. Strateginen ja liiketaloudellisilla perusteilla tapahtuva tutkimus eriytetään kirjanpidossa, ja niistä laaditaan erilliset tuloslaskelmat tilikausikohtaisesti. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää liiketaloudellisilla perusteilla tapahtuvaa tutkimusta koskevan tuloslaskelman tarkemmasta sisällöstä.

4 §

Yhtiön rahoitus

Ministeriö myöntää yhtiön toimintaan rahoitusta tässä laissa säädettyyn muuhun kuin liiketaloudellisilla perusteilla tapahtuvaan tutkimukseen valtion talousarvioon otettavan määrärahan rajoissa. Valtionavustuksesta säädetään valtionavustuslaissa (688/2001).

Yhtiölle korvataan muuhun toimintaan kuin arvonlisäverolain (1501/1993) 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun liiketoiminnan muodossa harjoitettuun liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen osuus yhtiölle aiheutuneista kustannuksista. Korvausta tarkistetaan vuosittain yhtiölle viimeksi toteutuneen arvonlisäverokertymän perusteella. Edellä 1 momentissa tarkoitetussa rahoituksessa otetaan huomioon yhtiölle aiheutuvat toimitilavuokria koskevat arvonlisäverotukseen liittyvät piilevät kustannukset.

5 §

Yhtiön tiedonantovelvollisuus

Yhtiön on annettava ministeriölle sen pyynnöstä tietoja, jotka ovat tarpeen yhtiön ohjaamiseksi ja valvomiseksi.

6 §

Yhtiön varautumisvelvollisuus

Yhtiön tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

7 §

Professorin arvonimi

Yhtiö voi myöntää yhtiön toimitusjohtajalle ja yhtiön palveluksessa olevalle tutkimusprofessorille ja muulle erityistä tieteellistä pätevyyttä edellyttävissä johtavissa tehtävissä olevalle henkilölle oikeuden käyttää professorin arvonimeä.

8 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Laki

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Luovutusvaltuus ja perustettava osakeyhtiö

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvien Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen hallinnassa oleva omaisuus, immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminta Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen toimintaa jatkamaan perustettavalle Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle (yhtiö). Luovutusvaltuus ei koske Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikköä ja sen toimintaan liittyvää omaisuutta, immateriaalisia oikeuksia eikä liiketoimintaa. Akkreditointiyksikön asemasta säädetään Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetussa laissa (1261/2010).

Yhtiön toiminnasta ja asemasta säädetään Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetussa laissa (    /    ).

Valtio merkitsee yhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet.

2 §

Luovutuksen ehdot

Valtioneuvosto määrää luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää myös muista omaisuuden luovuttamiseen ja yhtiön muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä.

Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuudesta pannaan yhtiöön osakkeita vastaan.

3 §

Verotus

Yhtiö ei ole velvollinen suorittamaan varainsiirtoveroa 1 ja 2 §:ssä tarkoitetusta luovutuksesta perustettavan osakeyhtiön osakkeita vastaan.

Tuloverotuksessa noudatetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 52 d §:ssä tarkoitettua liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä.

4 §

Vastuu sitoumuksista

Yhtiö vastaa velka-, vuokra-, palvelu-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista vastaavista sitoumuksista, joihin Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Mittatekniikan keskus ovat toimintansa aikana sitoutuneet ja jotka koskevat yhtiölle luovutettua omaisuutta ja liiketoimintaa.

Valtio vastaa yhtiölle 1 momentin perusteella siirtyvistä sitoumuksista toissijaisesti, jollei vastapuoli hyväksy vastuun siirtämistä yhtiölle. Yhtiö on velvollinen korvaamaan valtiolle sen, mitä valtio tässä momentissa tarkoitetun vastuunsa perusteella suorittaa.

5 §

Henkilöstön palvelussuhteen muuttuminen

Henkilöstön aseman järjestämisestä säädetään työsopimuslain (55/2001) ja valtion virkamieslain (750/1994) liikkeen luovuttamista koskevissa säännöksissä. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen virat lakkaavat ja niihin perustuvat virkasuhteet sekä määräaikaiset virkasuhteet päättyvät ilman irtisanomista 31 päivänä joulukuuta 2014. Henkilöstö siirtyy työsuhteeseen yhtiöön 1 päivästä tammikuuta 2015. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen työsopimussuhteinen henkilöstö siirtyy työsuhteeseen yhtiöön 1 päivästä tammikuuta 2015.

6 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

Tällä lailla kumotaan Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä annettu laki (953/2010) sekä mittatekniikan keskuksesta annettu laki (1149/1990).

Valtioneuvosto voi tehdä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä ennen lain voimaantuloa. Yhtiön yhtiöjärjestys voidaan vahvistaa ja yhtiö voidaan merkitä kaupparekisteriin ennen tämän lain voimaantuloa.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen viimeisen toimintakauden tilinpäätökseen ja -tarkastukseen sovelletaan, mitä 2 momentissa mainituissa laeissa ja valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988) ja sen nojalla säädetään. Yhtiö hoitaa näiltä osin Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen tehtävät.

_______________

Laki

Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain (1261/2010) 2 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta ja 4 §:n 4 momentti, sellaisena kuin niistä on 4 §:n 4 momentti laissa 766/2013, sekä

lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 5 kohta, 2 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyiset 2—4 momentti siirtyvät 3—5 momentiksi, lakiin uusi 2 a §, 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 2013/766, uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, ja lakiin uusi 5 a § seuraavasti:

2 §

Tehtävät

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävänä on valvoa ja edistää:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) kemikaaliturvallisuutta;

4) kasvinsuojeluaineiden turvallisuutta ja laatua; sekä

5) pätevyyden toteamisjärjestelmää (akkreditointijärjestelmä).

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävänä on lisäksi huolehtia arviointilaitosten pätevyyden arviointiin ja akkreditointiin liittyvistä tehtävistä siten kuin siitä erikseen säädetään valtioneuvoston asetuksella. Tätä tehtävää varten Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa on akkreditointiyksikkö.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 a §

Kansallinen akkreditointielin

Akkreditointijärjestelmään liittyvistä tehtävistä huolehtii kansallisena akkreditointielimenä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikkö (FINAS-akkreditointipalvelu).

FINAS-akkreditointipalvelu voi tehdä valtion talousarvion rajoissa sopimuksia pätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta ulkomaisten organisaatioiden kanssa.

4 §

Johtaminen ja ratkaisuvalta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen muun kuin akkreditointijärjestelmään liittyvän tai akkreditointeja koskevan asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava.

Akkreditointiyksikön asiat ratkaisee akkreditointiasiain valtuuskunta tai akkreditointiyksikön päällikkö tai muu virkamies, jolle toimivalta on työjärjestyksen mukaan annettu. Akkreditointiyksikön päällikkö ratkaisee akkreditointijärjestelmään liittyvät ja akkreditointeja koskevat muut kuin 5 a §:ssä tarkoitetut asiat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 a §

Akkreditointiasiain valtuuskunta

Akkreditointiyksikön toimintaa ohjaa ja valvoo akkreditointiasiain valtuuskunta.

Työ- ja elinkeinoministeriö nimittää akkreditointiasiain valtuuskunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Akkreditointiasiain valtuuskunnan tehtävistä, kokoonpanosta, palkkioista ja päätösvallasta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikkö jatkaa Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön toimintaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön 29 päivänä lokakuuta 2013 nimeämä akkreditointiasiain valtuuskunta jatkaa toimintaansa toimikautensa loppuun saakka.

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä viitataan Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikköön, viittauksen on katsottava tarkoittavan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikköä.

Mittatekniikan keskuksesta annetun lain (1149/1990) mukaisia, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle tämän lain voimaan tullessa siirtyviä tehtäviä Mittatekniikan keskuksessa hoitava työ- ja virkasuhteinen henkilöstö sekä vastaavat virat ja tehtävät siirtyvät tämän lain voimaan tullessa Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon. Viran ja tehtävän siirtymiseen ei tarvita virkamiehen tai työntekijän suostumusta, ellei virka tai tehtävä siirry työssäkäyntialueelta toiselle.

Määräaikaisia tehtäviä hoitava työ- ja virkasuhteinen henkilöstö siirtyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston palvelukseen määräaikaisen palvelussuhteensa keston ajaksi.

Siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä palvelussuhteeseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston palkkausjärjestelmän mukaista kuukausipalkkaa korkeampi palkkaus turvataan edellyttäen, että henkilön tehtävät Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa vastaavat vaativuudeltaan vähintään hänen tehtäviään Mittatekniikan keskuksessa. Henkilöllä on tällöin oikeus Mittatekniikan keskuksessa ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa maksettavan kuukausipalkan erotuksen suuruiseen palkanlisään.

_______________

Laki

vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain (920/2005) 3 § ja 4 §:n 11 kohta seuraavasti:

3 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Jos muualla lainsäädännössä viitataan akkreditointiyksikön akkreditointiin tai siihen rinnastettavaan pätevyyden arviointiin, sovelletaan tätä lakia.

4 §

Määritelmiä

Tässä laissa tarkoittaa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11) akkreditointiyksikkö Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikköä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä      kuuta 20    .

Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön ennen tämän lain voimaantuloa antamat akkreditointipäätökset jäävät voimaan siten kuin niiden ehdoissa määrätään.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä oleva testaus-, tarkastus-, sertifiointi- ja kalibrointitoimintaa harjoittavien toimielinten pätevyyden toteamiseksi vireille pantu asia käsitellään ja ratkaistaan tämän lain mukaan.

_______________

Laki

mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain (1156/1993) 15 ja 16 §, sekä

muutetaan 3 §:n 2 ja 3 momentti, 4 §:n 2 momentti, 5 §:n 2 ja 3 momentti, 6 §:n 2 momentti, 7 §, 8 §:n johdantokappale sekä 1 ja 2 kohta, 9 §:n 2 momentti, 10 ja 11 §, 12 §:n 1 ja 2 momentti sekä 13 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 2 momentti ja 12 §:n 2 momentti laissa 496/2006, seuraavasti:

3 §

Mittayksikköjärjestelmä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin perusyksiköistä ja niiden avulla määriteltävistä muista mittayksiköistä sekä perusyksiköiden ja muiden mittayksiköiden kerrannaisista.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin aika- ja lämpötila-asteikoista sekä Suomen virallisesta ajasta.

4 §

Mittayksiköiden käyttö

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää erityisaloilla käytettäviksi muita kuin kansainväliseen mittayksikköjärjestelmään perustuvia mittayksiköitä.

5 §

Kansalliset mittanormaalit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työ- ja elinkeinoministeriö ratkaisee, missä laajuudessa 1 momentissa mainituista mittayksiköistä pidetään kansallisia mittanormaaleja. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (VTT) tekee työ- ja elinkeinoministeriölle ehdotukset kansallisten mittanormaalien perustamiseksi.

VTT:n tehtävänä on huolehtia siitä, että 2 momentin nojalla perustettuja kansallisia mittanormaaleja pidetään yllä.

6 §

Mittanormaalin jäljitettävyys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VTT:n tehtävänä on huolehtia siitä, että kansalliset mittanormaalit voidaan jäljittää 1 momentin mukaisesti.

7 §

Kansallisen mittanormaalijärjestelmän toteuttaminen

VTT vastaa kansallisen mittanormaalijärjestelmän yleisestä toteuttamisesta ja kehittämisestä sekä ohjaa ja valvoo sitä.

Kansallisen mittanormaalijärjestelmän ylläpidossa ja siihen kuuluvien tehtävien hoitamisessa VTT:tä avustavat kansalliset mittanormaalilaboratoriot, joina toimivat VTT:n mittatekniikasta vastaava toiminto sekä VTT:n nimeämät mittanormaalilaboratoriot.

8 §

Kansalliselle mittanormaalilaboratoriolle asetettavat vaatimukset

VTT nimeää laboratorion kansalliseksi mittanormaalilaboratorioksi ja määrittelee sen ylläpitämät kansalliset mittanormaalit saatuaan siltä suostumuksen ja tehtyään sen kanssa 11 §:ssä tarkoitetun sopimuksen sekä selvitettyään, että:

1) laboratorion toiminta täyttää mittatieteelliselle ja tekniselle pätevyydelle, puolueettomuudelle ja luotettavuudelle valtioneuvoston asetuksessa tarkemmin määriteltävät vaatimukset;

2) laboratorio kykenee huolehtimaan saamiensa tietojen luottamuksellisena säilymisestä ottaen huomioon valtioneuvoston asetuksessa tarkemmin määriteltävät vaatimukset; ja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 §

Kansallisen mittanormaalilaboratorion tehtävät

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VTT voi päättää, että kansalliselle mittanormaalilaboratoriolle 1 momentissa säädetystä velvollisuudesta hoitaa kansallisten mittanormaalien ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvää mittatieteellistä tutkimusta poiketaan, kun sidosryhmien keskeiset tarpeet huomioon ottaen käytettävissä on mittatieteellisesti riittävä kansallisen mittanormaalin tarkkuustaso.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 §

Kansallisen mittanormaalilaboratorion valvonta

VTT valvoo nimeämiään kansallisia mittanormaalilaboratorioita.

VTT:n on peruutettava tekemänsä nimeämispäätös, jos kansallinen mittanormaalilaboratorio ei täytä 8 §:ssä asetettuja vaatimuksia tai hoida sille tässä laissa säädettyjä tehtäviä.

11 §

Kansallisen mittanormaalilaboratorion kanssa tehtävä sopimus

VTT sopii nimeämänsä kansallisen mittanormaalilaboratorion kanssa tarkemmin sille 9 ja 12 §:ssä säädettyjen tehtävien hoitamisesta ja mahdollisten kustannusten korvaamisesta. VTT sopii kansallisen mittanormaalilaboratorion kanssa myös sen valvonnan toteuttamiseksi tarpeellisista järjestelyistä.

12 §

Kalibrointipalveluiden järjestäminen

VTT:n tehtävänä on järjestää tarkkuudeltaan riittävien ja luotettavien kalibrointien saatavuus. VTT järjestää myös kansainvälisesti jäljitettävien kalibrointien saatavuuden silloin, kun kansallista mittanormaalia ei 5 §:n 2 momentin nojalla ole perustettu.

VTT:n tehtävänä on lisäksi huolehtia nimeämiään kansallisia mittanormaalilaboratorioita tarvittaessa apunaan käyttäen vaatimusmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain (920/2005) nojalla akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden mittanormaalien jäljitettävän kalibroinnin saatavuudesta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 §

Viralliset kalibrointitodistukset

VTT ja kansallinen mittanormaalilaboratorio antavat tekemistään tässä laissa tarkoitetuista mittauslaitteiden kalibroinneista virallisia kalibrointitodistuksia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Laki

geenitekniikkalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan geenitekniikkalain (377/1995) 5 §:n 2 momentti ja 6 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 2 momentti laissa 847/2004 ja 6 §:n 2 momentti laissa     /    , seuraavasti:

5 §

Geenitekniikan lautakunta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lautakunnan jäsenten tulee edustaa ainakin maa- ja metsätalousministeriötä, työ- ja elinkeinoministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriötä sekä ympäristöministeriötä. Lautakunnassa tulee olla myös eettistä asiantuntemusta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

Asiantuntijaviranomaiset ja -laitokset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geenitekniikan asiantuntijaviranomaisina ja -laitoksina toimivat omilla aloillaan Elintarviketurvallisuusvirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Luonnonvarakeskus, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Suomen ympäristökeskus, Työterveyslaitos ja lisäksi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Laki

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osakkuusyritysten kehittämiseen ja hallinnointiin liittyvien toimintojen yhtiöittämisestä annetun lain 6 §:n kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osakkuusyritysten kehittämiseen ja hallinnointiin liittyvien toimintojen yhtiöittämisestä annetun lain (850/2009) 6 §.

2 §

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2014