EDUSKUNNAN VASTAUS 86/2003 vp

EV 86/2003 vp - HE 105/2003 vp

Hallituksen esitys meripelastuslain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä meripelastuslain muuttamisesta (HE 105/2003 vp).

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (HaVM 7/2003 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

meripelastuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä marraskuuta 2001 annetun meripelastuslain (1145/2001) 2 §:n 6 kohta, ja

lisätään lakiin uusi 11 a § seuraavasti:

2 §

Käsitteet ja määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) meripelastuslohkokeskuksella (Maritime rescue sub-centre, MRSC) erikseen määrättyä merivartioston johto- tai muuta keskusta, joka itsenäisesti tai meripelastuskeskukselle alistettuna huolehtii johtamis- ja viestitysvalmiuden jatkuvasta ylläpitämisestä sekä etsintä- ja pelastustoiminnan johtamisesta meripelastuslohkonsa alueella tai muulla erikseen määrätyllä alueella;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 a §

Etsintä- ja pelastusalueen eristäminen

Meripelastusjohtaja voi tilapäisesti kieltää liikkumisen etsintä- ja pelastusalueen merialueella ja rajoittaa sitä, jos se on välttämätöntä etsintä- ja pelastustoiminnan tehokkaan suorittamisen turvaamiseksi ja uusien vaaratilanteiden välttämiseksi. Meripelastusjohtajan on ennen yleisen kulkuväylästön aluetta koskevan päätöksen tekemistä kuultava alusliikennepalvelujärjestelmän toiminta-alueella siitä vastaavaa merenkulkuviranomaista.

Meripelastusjohtaja voi pyytää Ilmailulaitosta toimivaltansa rajoissa kieltämään liikkumisen etsintä- ja pelastusalueen ilmatilassa ja rajoittamaan sitä, jos se on välttämätöntä etsintä- ja pelastustoiminnan tehokkaan suorittamisen turvaamiseksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä       kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2003