EDUSKUNNAN VASTAUS 86/2011 vp

EV 86/2011 vp - HE 40/2011 vp

Hallituksen esitys laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 40 a §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 40 a §:n muuttamisesta (HE 40/2011 vp).

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (MmVM 11/2011 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

maatalouden rakennetuista annetun lain 40 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 40 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 499/2011, uusi 3 momentti seuraavasti:

40 a §

Ilmoitus tuen käytön ehtojen vastaisesta hankintamenettelystä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla tarjouksen tekijällä, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole oikeutta tietoon, jonka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on saanut 1 momentissa tarkoitetun vastauksen antamiseksi ja joka koskee toisen tarjouksen tekijän liike- ja ammattisalaisuutta. Tieto tarjousten vertailussa käytetystä hinnasta ja muusta tekijästä on kuitenkin aina annettava.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2011