EDUSKUNNAN VASTAUS 86/2012 vp

EV 86/2012 vp - HE 73/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta (HE 73/2012 vp).

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 9/2012 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Ulosottoviranomainen Ahvenanmaan maakunnassa

Paikallinen ulosottoviranomainen Ahvenanmaan maakunnassa on Valtakunnanvoudinviraston alainen Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto. Maakunnanvoudinviraston toimialue on Ahvenanmaan maakunta.

Maakunnanvoudinviraston päällikkönä toimii maakunnanvouti.

2 §

Ulosottomiehet

Ulosottomiehinä toimivat maakunnanvouti ja hänen alaisinaan maakunnanulosottomiehet. Maakunnanulosottomiehet ovat myös haastemiehiä.

3 §

Muut virat ja henkilöstö

Maakunnanvoudinvirastossa voi olla maakunnanvoudin ja maakunnanulosottomiehen virkojen lisäksi muita virkoja sekä työsopimussuhteista henkilöstöä.

4 §

Viittaussäännös

Maakunnanvoutiin sovelletaan, mitä johtavasta kihlakunnanvoudista ja kihlakunnanvoudista säädetään ulosottokaaressa (705/2007). Maakunnanulosottomieheen sovelletaan, mitä kihlakunnanulosottomiehestä säädetään ulosottokaaressa.

5 §

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella.

6 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 2012.

Tällä lailla kumotaan Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta annettu laki (898/1979).

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

_______________

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2012

​​​​