EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2007 vp

EV 91/2007 vp - HE 93/2007 vp

Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi väylämaksulain muuttamisesta (HE 93/2007 vp).

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 12/2007 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

väylämaksulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä joulukuuta 2005 annetun väylämaksulain (1122/2005) 6 §, 7 §:n 1 momentti, 8 § ja 10 §:n 1 momentti sekä

lisätään 2 §:ään uusi 4 a kohta seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 a) alusyhdistelmällä ilman omaa kuljetuskoneistoa olevan aluksen ja siihen kiinnitetyn työntävän, koneellisen aluksen yhdistelmää, jos alusten muotoilu ja kytkentäjärjestelmä ovat sellaiset, että alusyhdistelmä pystyy toimimaan yhtenä aluksena;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

Väylämaksun yksikköhinta

Väylämaksun yksikköhinta lastialuksesta ja matkustaja-aluksesta määräytyy aluksen jääluokan mukaan seuraavasti:

Jääluokka Lastialus Yksikköhinta (euroa) Matkustaja-alus Yksikköhinta (euroa)
IA Super 1,185 0,798
IA 2,218 1,572
IB, IC 4,475 2,710
II, III 6,421 4,528

Risteilyaluksen yksikköhinta on 0,970 euroa, suurnopeusaluksen 5,850 euroa ja sellaisen aluksen, jolla ei ole omaa kuljetuskoneistoa, 3,224 euroa.

7 §

Väylämaksun määrä

Lastialuksesta ja matkustaja-aluksesta suoritettava väylämaksu saadaan kertomalla aluksen nettovetoisuus ja 6 §:n 1 momentissa säädetty väylämaksun yksikköhinta keskenään. Jos lastialuksen nettovetoisuus on suurempi kuin 25 000, ylittävä osuus nettovetoisuudesta kerrotaan kuitenkin luvulla, joka on puolet 6 §:n 1 momentissa säädetystä yksikköhinnasta. Alusyhdistelmän nettovetoisuutena käytetään siihen kuuluvien alusten yhteenlaskettua nettovetoisuutta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 §

Väylämaksun enimmäismäärä aluskäynniltä

Väylämaksu on enintään 100 000 euroa. Matkustaja-aluksen väylämaksu on kuitenkin enintään 30 100 euroa ja risteilyaluksen väylämaksu enintään 41 300 euroa.

10 §

Väylämaksujen vuotuinen enimmäismäärä ja lisämaksu

Kun matkustaja-aluksesta tai suurnopeusaluksesta on suoritettu 30 väylämaksua ja lastialuksesta 10 väylämaksua, alus on vapautettu saman kalenterivuoden aikana enemmistä väylämaksuista. Alusyhdistelmän maksukerrat lasketaan alusyhdistelmään kuuluvan työntävän, koneellisen aluksen käyntikertojen perusteella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

_______________

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2007

​​​​