EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2009 vp

EV 91/2009 vp - HE 65/2009 vp

Hallituksen esitys laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta (HE 65/2009 vp).

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (MmVM 6/2009 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman:

Eduskunta edellyttää, että maatalouden rakennetukia koskeviin laintasoisiin säännöksiin liittyvät muutostarpeet selvitetään välittömästi ja että tarvittavat muutosehdotukset toimitetaan eduskunnan käsiteltäviksi heti seuraavan syysistuntokauden alussa annettavalla hallituksen esityksellä.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalouden rakennetuista 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain (1476/2007) 19 §:n 1 momentti ja 24 §:n 2 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 36 a § seuraavasti:

19 §

Toimenpiteen toteutusaika

Tuettava toimenpide on kokonaisuudessaan toteutettava kahden vuoden kuluessa tuen myöntämisestä. Tuettavan toimenpiteen toteuttamiselle voidaan kuitenkin asettaa lyhyempi määräaika, jos tämä on toimenpiteen toteutustavan tai toiminnan luonteen kannalta perusteltua. Jos tukea rakentamisinvestointiin on myönnetty sellaisen maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitetun luvan perusteella, joka ei ole saanut lainvoimaa, lasketaan määräaika lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Jos tukea on myönnetty rakentamisinvestoinnin yhteydessä irtaimiston hankintaan eikä hankintaa voida toteuttaa ennen rakentamisinvestoinnin valmistumista, lasketaan määräaika rakentamisinvestoinnin valmistumisesta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 §

Korkotukilainan nostaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Korkotukilaina tai sen ensimmäinen erä on nostettava 19 §:ssä tarkoitetun määräajan kuluessa. Jos korkotukea on myönnetty rakentamisinvestointia varten, korkotukilainan viimeistä erää ei saa nostaa ennen kuin rakentamisinvestointi on kokonaisuudessaan toteutunut tukipäätöksen mukaisena. Korkotukilainan viimeinen erä on nostettava viiden kuukauden kuluessa mainitussa pykälässä tarkoitetun määräajan päättymisestä. Jos korkotukea on myönnetty tilanpidon aloittamiseen 8 §:n 3 momentissa tarkoitetun sitoumuksen perusteella, korkotukilainan viimeinen erä on nostettava viiden kuukauden kuluessa sitoumuksen täyttämiseen säädetyn määräajan päättymisestä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

36 a §

Lisäavustuksen maksaminen eräissä tapauksissa

Sen lisäksi, mitä 35 ja 36 §:ssä säädetään, avustusta voidaan maksaa lisäavustuksena tuettavan toimenpiteen toteuttamisen jälkeen, jos tämä on toimenpiteen rahoituksen kannalta tarkoituksenmukaista. Lisäavustuksen maksamisen edellytyksenä on, että mainittujen pykälien mukaiset avustuserät on maksettu. Lisäavustus maksetaan ilman erillistä hakemusta.

Tarkempia säännöksiä lisäavustuksen maksamisen edellytyksistä ja ajankohdasta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä     kuuta 200 .

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tulleeseen tukihakemukseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Lain 24 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin sellaiseen korkotukilainaan, jota koskeva tukipäätös on tehty 1 päivänä tammikuuta 2008 tai sen jälkeen.

_______________

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2009