EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2002 vp

EV 93/2002 vp - HE 73/2002 vp

Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain 7 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi liikennevakuutuslain 7 §:n muuttamisesta (HE 73/2002 vp).

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 9/2002 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

liikennevakuutuslain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun liikennevakuutuslain (279/1959) 7 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 656/1994, seuraavasti:

7 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos joku on aiheuttanut itselleen henkilöön kohdistuneen vahingon kuljettaessaan ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2 promillea tai että hänellä oli vähintään 0,60 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, taikka hän on aiheuttanut vahingon kuljettaessaan ajoneuvoa muuten alkoholin tai muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena taikka alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin oli tuntuvasti huonontunut, suoritetaan korvausta ajoneuvon vakuutuksesta vain sikäli kuin siihen on erityinen syy. Matkustajan korvausta voidaan kohtuuden mukaan alentaa hänen oman myötävaikutuksensa perusteella, jos hän vahingon sattuessa oli tässä momentissa tarkoitetun kuljettajan mukana ajoneuvossa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 2002.

_______________

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2002

​​​​