EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2007 vp

EV 93/2007 vp - HE 151/2007 vp

Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain 49 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi lastensuojelulain 49 §:n muuttamisesta (HE 151/2007 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 22/2007 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

lastensuojelulain 49 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 13 päivänä huhtikuuta 2007 annetun lastensuojelulain (417/2007) 49 §:n 1 momentti seuraavasti:

49 §

Sijaishuolto

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun tai lain 83 §:ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

_______________

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2007