EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2012 vp

EV 93/2012 vp - HE 107/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta (HE 107/2012 vp).

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 7/2012 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) 14 §:n 4 momentti, 19 §:n 2 momentti, 23 §:n otsikon suomenkielinen sanamuoto, 23 §:n 2 momentti, 25 §:n 3 momentti ja 27 §:n 1 momentti sekä

lisätään 8 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 26 a § ja 29 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

8 §

Metsähakevoimalan hyväksymisen erityiset edellytykset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 1 momentissa tarkoitettu metsähakevoimala voidaan hyväksyä syöttötariffijärjestelmään kaasutinpreemiolla korotettuun syöttötariffiin oikeutettuna, jos voimalaitoksen yhteydessä on kaasutin, jossa metsähaketta kaasutetaan pölypolttokattilan polttoaineeksi.

14 §

Hakemus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hakemukseen on liitettävä suunnitelma tukeen oikeuttavan sähkön tuotannon seurannasta. Hakemukseen on liitettävä myös todentajan varmennus:

1) 7 §:ssä voimalaitoksen sijainnille ja verkkoliitännälle säädettyjen edellytysten täyttymisestä;

2) 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa ja 2 momentissa, 9 §:n 2 ja 3 kohdassa, 10 §:n 1 momentin 2—4 kohdassa ja 2 momentissa sekä 11 §:n 2—5 kohdassa voimalaitokselle säädettyjen edellytysten täyttymisestä;

3) voimalaitoksen vuosituotantoa koskevasta tarkennetusta arviosta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19 §

Hyväksymispäätöksen muuttaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hakemuksen päätöksessä määrätyn generaattoreiden yhteenlasketun nimellistehon tai sähkön tuotannon kokonaismäärän korottamiseksi taikka lämpöpreemion saamiseksi biokaasuvoimalassa tuotetusta sähköstä tai kaasutinpreemion saamiseksi metsähakevoimalassa tuotetusta sähköstä voi tehdä sähkön tuottaja.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23 §

Tavoitehinta ja muuttuva tuotantotuki

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syöttötariffijärjestelmään hyväksytyssä metsähakevoimalassa tuotetusta sähköstä maksetaan muuttuvaa tuotantotukea siten, että metsähakkeen käyttö polttoaineena yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa säilyy kilpailukykyisenä verrattuna turpeeseen.

25 §

Syöttötariffi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Metsähakevoimalassa tuotantotukeen oikeuttavasta sähkön tuotannosta maksetaan muuttuvana tuotantotukena syöttötariffia, joka määräytyy seuraavilla perusteilla:

1) puustamaksukyvyn ja turpeen verottoman hinnan välinen erotus sähkön tuotannolle kohdistettuna ja ottaen huomioon tyyppilaitoksen hyötysuhde;

2) turpeen vero; sekä

3) turpeen päästöoikeuskustannus ja päästöoikeuden kolmen kuukauden markkinahinnan keskiarvo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26 a §

Kaasutinpreemiolla korotettu syöttötariffi

Syöttötariffijärjestelmään 8 §:n 2 momentin nojalla hyväksytyssä metsähakevoimalassa tuotetusta sähköstä maksetaan syöttötariffin korotuksena kaasuttimen kannattavuuden varmistamiseksi turpeen veron mukaan muuttuvaa kaasutinpreemiota siltä osin kuin sähkö on tuotettu pölypolttokattilassa sellaisella metsähakkeella, joka on ensin kaasutettu kaasuttimessa.

Mitä 24 §:ssä säädetään tavoitehintaan ja muuttuvaan tuotantotukeen oikeuttavasta sähkön tuotannosta, sovelletaan myös kaasutinpreemioon oikeuttavaan sähkön tuotantoon.

Tarkempia säännöksiä kaasupreemiosta ja kaasupreemioon oikeuttavasta sähkön tuotannosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

27 §

Selvitys syöttötariffin maksamista varten

Sähkön tuottajan on laadittava luotettava selvitys 24 §:n nojalla tavoitehintaan ja muuttuvaan tuotantotukeen, 26 §:n nojalla lämpöpreemioon ja 26 a §:n nojalla kaasutinpreemioon oikeuttavasta voimalaitoksen sähkön tuotannosta tariffijaksolta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29 §

Syöttötariffin maksaminen sähkön tuottajalle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kaasutinpreemion maksamisen edellytyksenä on, että Euroopan unionin komissio on arvioinut sähkön tuottajan saamien tukien soveltuvan yhteismarkkinoille.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Sähköstä, joka on tuotettu 1 päivästä tammikuuta 2013 lukien, maksetaan tuotantotukea sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Ennen mainittua ajankohtaa tuotetusta sähköstä maksettavaan tukeen sovelletaan kyseisenä ajankohtana voimassa olleita säännöksiä.

_______________

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2012