EDUSKUNNAN VASTAUS 95/2006 vp

EV 95/2006 vp - HE 62/2006 vp

Hallituksen esitys laiksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 62/2006 vp).

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 14/2006 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä 9 päivänä heinäkuuta 2004 annetun lain (629/2004) 5 §:n 4 momentti seuraavasti:

5 §

Ajopiirturikorttien myöntämistä koskeva sopimus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ajopiirturikorttien myöntämistä koskeva sopimus tehdään enintään neljäksi vuodeksi. Sopimuskautta voidaan jatkaa enintään kolmella vuodella saman palvelun tuottajan kanssa aiemmin tehtyä hankintaa vastaavan uuden palveluhankinnan tekemiseksi julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) 5 §:ssä tarkoitettua suoraa neuvottelumenettelyä noudattaen. Edellytyksenä on, että ensimmäistä hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa on ollut maininta mahdollisuudesta jatkaa sopimusta kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20   .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

_______________

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2006

​​​​