EDUSKUNNAN VASTAUS 95/2012 vp

EV 95/2012 vp - HE 122/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Oikeusrekisterikeskuksesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi Oikeusrekisterikeskuksesta (HE 122/2012 vp).

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 11/2012 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

Oikeusrekisterikeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Oikeusrekisterikeskus

Oikeusrekisterikeskus on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka tehtävänä on:

1) toimia oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ja rekisterien rekisterinpitäjänä sekä välittää hallinnonalan viranomaisten ilmoittamia tietoja muille viranomaisille;

2) huolehtia sakkoihin, menettämisseuraamuksiin, maksuihin ja saataviin liittyvistä täytäntöönpanotehtävistä sekä käyttää valtion puhevaltaa näissä tehtävissä;

3) huolehtia oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvan yksikön toimeksiannosta tutkimustarkoituksiin käytettävien rekisterien ylläpidosta ja niihin liittyvistä tehtävistä;

4) huolehtia oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä hallinnonalan virastojen kanssa siten kuin palvelusopimuksissa on sovittu.

Oikeusrekisterikeskus tuottaa tarvittavat palvelut itse tai hankkii ne muilta palveluntuottajilta.

2 §

Johtaminen ja organisaatio

Oikeusrekisterikeskuksen päällikkönä on johtaja, joka vastaa Oikeusrekisterikeskuksen toiminnan tuloksellisuudesta. Johtajan apuna toimii johtoryhmä, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään työjärjestyksessä.

Oikeusrekisterikeskuksessa on toimintayksiköitä siten, kuin työjärjestyksessä määrätään. Toimintayksikön päällikkönä on apulaisjohtaja tai toimialajohtaja.

3 §

Ratkaisuvalta

Oikeusrekisterikeskuksessa päätettävät asiat ratkaisee johtaja, apulaisjohtaja, toimialajohtaja tai muu virkamies siten, kuin työjärjestyksessä määrätään. Johtaja voi yksittäistapauksessa pidättää itselleen päätösvallan.

Asiat ratkaistaan esittelystä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

4 §

Kelpoisuusvaatimukset

Johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito sekä johtamiskokemus.

Apulaisjohtajan ja toimialajohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito sekä hyvä perehtyneisyys toimialaansa kuuluviin tehtäviin.

5 §

Nimittäminen

Johtajan nimittää valtioneuvosto.

Johtaja nimittää muut virkamiehet ja ottaa palvelukseen työsopimussuhteisen henkilöstön.

6 §

Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta ja Oikeusrekisterikeskuksen toiminnan järjestämisestä annetaan tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella.

Oikeusrekisterikeskuksen työskentelyn järjestämisestä, toimintayksiköistä, johtamisesta, asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta määrätään työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa johtaja.

7 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Tällä lailla kumotaan Oikeusrekisterikeskuksesta annettu laki (1287/1995).

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

8 §

Siirtymäsäännökset

Tämän lain voimaan tullessa ne Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksessa vireillä olevat hankkeet ja hankinnat, jotka tämän lain mukaan kuuluvat Oikeusrekisterikeskuksen tehtäviin, siirtyvät Oikeusrekisterikeskuksen käsiteltäviksi.

Oikeusrekisterikeskuksen tehtäviin liittyvät sopimukset ja muut sitoumukset samoin kuin muiden vastuiden ja oikeuksien hoito siirtyvät tämän lain voimaan tullessa Oikeushallinnon tietotekniikkakeskukselta Oikeusrekisterikeskukselle siten kuin niistä erikseen sovitaan.

Oikeusrekisterikeskukseen voidaan ennen tämän lain voimaantuloa perustaa uusia virkoja siten kuin valtion virkamieslaissa (750/1994) säädetään. Johtajan virkaa lukuun ottamatta virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä virkoihin nimittää oikeusministeriö Oikeusrekisterikeskuksen esityksestä.

_______________

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2012

​​​​