EDUSKUNNAN VASTAUS 99/2013 vp

EV 99/2013 vp - HE 81/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 §:n muuttamisesta (HE 81/2013 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 8/2013 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

terveydenhuoltolain 61 ja 79 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 61 §:n 2 momentti ja 79 §:n 3 momentti seuraavasti:

61 §

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen myönnetään valtion rahoitusta erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnille, jotka päättävät tutkimusrahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille. Rahoitusta maksetaan erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnille sosiaali- ja terveysministeriön neljäksi vuodeksi kerrallaan tekemän päätöksen mukaisesti. Ministeriön päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella. Jos erityisvastuualueiden aluejako muuttuu nelivuotiskauden aikana, muuttunut aluejako otetaan huomioon sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

79 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lain 61 §:ää ja 63 §:n 2 momenttia tutkimusrahoitusta koskevilta osin sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää kuitenkin tutkimusrahoituksen jakamisesta erityisvastuualueille vuosille 2012—2015 prosenttiosuuksina kolmelta edelliseltä vuodelta, joilta tiedot ovat saatavissa, kertyneiden julkaisupisteiden perusteella. Jos erityisvastuualueiden aluejako muuttuu ennen vuoden 2015 loppua, muuttunut aluejako otetaan huomioon sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2013