HALLINTOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 13/2001 vp

HaVL 13/2001 vp - HE 106/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä syyskuuta 2001 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä (HE 106/2001 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan samalla määrännyt, että hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

johtaja Leo Suomaa, sosiaali- ja terveysministeriö

lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö

ylitarkastaja Ari Raatikainen, tietosuojavaltuutetun toimisto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työsuojeluhenkilörekisteristä. Esityksellä täydennetään ja selkeytetään nykyistä lainsäädäntöä ja nostetaan rekisteriä koskevat alemmanasteiset säännökset henkilötietolain ja perustuslain vaatimusten mukaiselle säädöstasolle.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta on käsitellyt asiaa oman toimialansa osalta. Hallituksen esityksessä on kyse vanhentuneen työsuojelurekisterin ajanmukaistamisesta. Se on henkilötietojen käsittelyä koskevaan yleislakiin verrattuna erityislaki. Tämän vuoksi valiokunta viittaa hallituksen esityksestä henkilötietolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 96/1998 vp) antamaansa mietintöön (HaVM 26/1998 vp) ja siihen liittyvään perustuslakivaliokunnan lausuntoon (PeVL 25/1998 vp). Valiokunta toteaa, ettei hallituksen esitys ole ongelmallinen suhteessa henkilötietolakiin. Esitys täyttää myös henkilötietojen perusoikeussuojan kannalta asetettavat vaatimukset, jotka koskevat sääntelyn sisältöä ja rekisteröityjen oikeusturvaa samoin kuin näiden seikkojen kattavuutta ja yksityiskohtaisuutta lain tasolla.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Lausunto

Lausuntonaan hallintovaliokunta kunnioittavasti esittää,

että työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta ottaa huomioon, mitä tässä lausunnossa on esitetty.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Pertti Turtiainen /vas
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Petri Salo /kok
 • Jari Vilén /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

apulaissihteeri  Jukka Savola