HALLINTOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 14/2009 vp

HaVL 14/2009 vp - K 1/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 1 päivänä huhtikuuta 2009 lähettänyt hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2008 (K 1/2009 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan ja samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kansliapäällikkö Ritva Viljanen, sisäasiainministeriö

hallitusneuvos Arto Sulonen, valtiovarainministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • valtiovarainministeriö
 • ulkoasiainministeriö
 • oikeusministeriö.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta toteaa, ettei se tällä kertaa käsittele tarkemmin hallituksen kertomusta toimialansa osalta, koska moni valiokunnan kannalta tärkeä asia tai asiakokonaisuus on vasta jokin aika sitten ollut valiokunnan tarkasteltavana tai on parasta aikaa valiokunnassa käsiteltävänä taikka on tulossa lähitulevaisuudessa käsiteltäväksi.

Valiokunta katsoo, että seuraavien eduskunnan lausumisen johdosta suoritetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat käyneet muutoin tarpeettomiksi:

 • Rajavartiolaitosta koskevan lainsäädännön toimeenpano

  HE 6/2005 vp (s. 155)

 • Julkisen vallan käyttö, Ruotsin ja Suomen kuntien yhteistyö

  HE 191/1998 vp (s. 163)

 • Kalleusluokitus, luopuminen

  HE 267/2002 vp (s. 164).

Muut kuin edellä mainitut hallintovaliokunnan myötävaikututuksella syntyneet lausumat ovat edelleen tarpeellisia, eikä niitä voida poistaa kertomuksesta.

Edellä lausutun lisäksi hallintovaliokunta tässä yhteydessä kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Kuntatalouden talousnäkymät ovat huonontuneet talouskriisin myötä nopeasti. Verotulojen voimakas väheneminen johtuu keskeisesti yhteisöverotuoton romahtamisesta. Samalla kun kuntien talous heikkenee, niiden menot uhkaavat lisääntyä palvelutarpeen kasvaessa sekä muun muassa toimeentulotuki- ja työmarkkinatukimenojen noustessa. Kunnat eivät ole myöskään kyenneet aiemman hyvän talouskehityksen aikana hillitsemään menokehitystään, mikä on osaltaan vaikuttanut velkaantumisen korkeaan tasoon.
 • Kuluvan vuoden lopussa valiokunnalle annetaan maamme keskus-, alue- ja paikallishallinnon uudistamista koskeva selvitys. Syysistuntokaudella 2009 annetaan myös hallituksen esitys valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi. Valiokunta kiinnittää PARAS-hankkeeseen viitaten huomiota siihen, että kuntaliitoshankkeita tuetaan pitkäjänteisesti siten, ettei liitosten johdosta aiheudu valtionavustuksien tai -osuuksien menetyksiä (HaVM 31/2006 vp).
 • Hätäkeskustoiminnan kehittämistä tulee jatkaa hallintovaliokunnan mietinnön HaVM 3/2008 vp mukaisesti. Valiokunta seuraa tarkkaan toimenpiteitä järjestelmän kehittämiseksi.
 • Valiokunta on toistuvasti kiinnittänyt huomiota asianmukaisten henkilöstövoimavarojen turvaamiseen poliisihallinnossa. Erityisesti valiokunta on painottanut poliisin operatiivisten tehtävien ja kansalaisten lupapalveluiden edellyttämien henkilöstötarpeiden tärkeyttä. Poliisin keskus- ja aluehallinnon uudistuksella tavoitellaan noin 40 henkilötyövuoden tuottavuushyötyjä nykytilaan verrattuna. Nämä hyödyt on hallintovaliokunnan mietinnön HaVM 7/2009 vp mukaisesti syytä kohdentaa edellä mainittuihin keskeisempiin tehtäväpainopisteisiin.

Lausunto

Lausuntonaan hallintovaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Tapani Tölli /kesk
 • vpj. Tapani Mäkinen /kok
 • jäs. Thomas Blomqvist /r
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Heli Järvinen /vihr
 • Anne Kalmari /kesk
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Lenita Toivakka /kok
 • Unto Valpas /vas
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto

​​​​