HALLINTOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2013 vp

HaVL 24/2013 vp - K 13/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen vuosikertomus 2012

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 2013 lähettänyt hallituksen vuosikertomuksen 2012 (K 13/2013 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan ja samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

suunnittelujohtaja Sanna Heikinheimo, neuvotteleva virkamies Sanna Sutter ja tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas, sisäasiainministeriö

ICT-johtaja, ylijohtaja Timo Valli, valtiovarainministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • oikeusministeriö.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Johdanto

Valiokunta on ottanut tässä lausunnossa kantaa pelkästään hallituksen toimenpidekertomukseen sisältyviin lausumiin, jotka ovat syntyneet hallintovaliokunnan myötävaikutuksella.

Biometriset tunnisteet (HE 25/2005 vp)

Eduskunta on edellyttänyt 19.6.2006, että hallitus käynnistää biometrisiä tunnisteita ja niiden käyttöä koskevan yleisen henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön valmistelutyön.

Saadun selvityksen mukaan tarvittavat yleiset säännökset biometristen tunnisteiden käsittelystä valmistellaan oikeusministeriössä osana henkilötietolain (523/1999) yleistä tarkistamista ottamalla huomioon liikenne- ja viestintäministeriössä tehty asiaa koskeva selvitystyö.

Hallintovaliokunta pitää lausuman säilyttämistä kertomuksessa edelleen tärkeänä.

Selviämisasematoiminnan ja muun akuutin päihdehuollon kehittäminen (HE 90/2005 vp)

Eduskunta on edellyttänyt 5.9.2006 hallituksen selvittävän mahdollisuudet edistää selviämisaseman toiminnan ja muun akuutin päihdehuollon kehittämistä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon ja poliisin kanssa.

Sisäasiainministeriö on yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa asettanut työryhmän selvittämään päihtyneiden kiinni ottamista, kuljettamista, kohtelua ja hoitoa. Hankkeen tavoitteena on ollut selvittää kokonaisvaltaisesti asiaan liittyvät vastuu-, toimivalta- ja resurssikysymykset ja tehdä asiassa konkreettiset esitykset. Työryhmän loppuraportti on luovutettu 17.2.2011.

Koska asiassa ei ole vielä tehty konkreettisia esityksiä, valiokunta katsoo, että lausuma on edelleen tarpeen säilyttää kertomuksessa.

Rahankeräykset (HE 102/2005 vp)

Lausuman johdosta sisäasiainministeriö on asettanut 19.10.2012 lainsäädäntöhankkeen, jonka tehtävänä on laatia muun muassa ehdotukset rahankeräyslain säännösten selkeyttämiseksi yleishyödyllisyyden vaatimusten osalta sekä ehdotukset Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen Ortodoksisen kirkon rahankeräysoikeuden toteuttamiseksi.

Koska lainsäädäntöhankkeen valmistelu on vielä kesken, valiokunta pitää tärkeänä, että lausuma säilytetään edelleen kertomuksessa.

Julkisen hallinnon tietohallinnon yhteentoimivuus (HE 246/2010 vp — HaVM 34/2010 vp)

Eduskunta on edellyttänyt hyväksyessään hallituksen esityksen laiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta hallituksen seuraavan lainsäädännön tavoitteiden, kuten tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja kustannustehokkuuden, toteutumista sekä ryhtyvän tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli ilmenee, etteivät lainsäädännön tavoitteet toteudu. Eduskunta on edellyttänyt lisäksi, että hallintovaliokunnalle annetaan perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitettu kirjallinen selvitys saavutetuista tuloksista mukaan lukien vapaaehtoisen yhteistyön eteneminen seuraavan vaalikauden aikana.

Lausuma ja selvitys sen johdosta tehdyistä toimenpiteistä näyttävät puuttuvan hallituksen vuosikertomuksesta vuodelta 2012. Valtiovarainministeriön selvityksen mukaan lausuma on jäänyt kertomuksesta pois epähuomiossa. Valiokunta pitää lausumaa erittäin tärkeänä ja tähdentää, ettei tulevaisuudessa saa tapahtua vastaavaa. Valiokunta toteaa, että lausuma on otettava takaisin seuraavan vuoden hallituksen kertomukseen.

Valiokunnalle esitetyn selvityksen mukaan eduskunnan lausuman edellyttämä selvitys laaditaan erillisenä selvitystyönä vuoden 2014 aikana ja annetaan eduskunnalle syksyllä 2014. Valiokunta tähdentää, että selvitys on annettava valiokunnalle riittävän ajoissa niin, että valiokunta ehtii käsitellä asianmukaisesti selvityksen kuluvan vaalikauden aikana.

Poistettavat lausumat

Valiokunta katsoo hallituksen vuosikertomukseen viitaten, että seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat käyneet muuten tarpeettomiksi:

Muut kannanotot

Muut kuin edellä mainitut hallintovaliokunnan myötävaikutuksella syntyneet lausumat ovat edelleen tarpeellisia, eikä niitä voida poistaa kertomuksesta.

Valiokunta viittaa muilta osin hallituksen vuosikertomuksessa lausuttuun eikä katso aiheelliseksi tällä kertaa käsitellä laajemmin hallituksen vuosikertomusta.

Lausunto

Lausuntonaan hallintovaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 8 päivänä marrasuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pirkko Mattila /ps
 • jäs. Heikki Autto /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Reijo Hongisto /ps
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Mika Kari /sd
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Antti Lindtman /sd
 • Outi Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto