HALLINTOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 27/2004 vp

HaVL 27/2004 vp - HE 81/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi rikoslain 17 luvun, kokoontumislain ja järjestyksenvalvojista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 11 päivänä toukokuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi rikoslain 17 luvun, kokoontumislain ja järjestyksenvalvojista annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 81/2004 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi lakivaliokuntaan samalla määrännyt, että hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto lakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö

lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö

ylikomisario Pentti Pöyry, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos

hallituksen jäsen, käräjäoikeustuomari Mikko Saleva, Käräjäoikeustuomarit ry

asianajaja Ari Halonen, Suomen Asianajajaliitto ry

puheenjohtaja Hannu Sainio, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry

hallituksen jäsen, johtava kihlakunnansyyttäjä Kari Ranta, Suomen Syyttäjäyhdistys ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • professori Ari-Matti Nuutila.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan rikoslakiin otettavaksi laitonta naamioitumista koskevat rangaistussäännökset. Kiellettyä olisi tunnistamista vaikeuttava kasvojen peittäminen yleisellä paikalla järjestetyn yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden yhteydessä taikka muussa yleisön kokoontumisessa yleisellä paikalla. Rangaistavaa olisi esiintyminen kasvot osittain tai kokonaan hupun, naamion tai maalauksen tai vastaavan peittämänä tavalla, joka vaikeuttaa tunnistamista. Laittomana naamioitumisena ei kuitenkaan pidettäisi naamioituneena esiintymistä, jos sen tarkoituksena on suojautua säältä tai osallistua karnevaaliin tai muuhun vastaavaan yleisötilaisuuteen tai siihen on uskonnollinen tai jokin muu hyväksyttävä syy. Kokoontumislakiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden yhteydessä ei saisi myöskään pitää hallussa esinettä, jota on perusteltua aihetta epäillä voitavan käyttää kasvojen peittämiseen tunnistamista vaikeuttavalla tavalla, jollei tarkoituksena ole suojata kasvoja säältä tai osallistua karnevaaliin tai muuhun vastaavaan yleisötilaisuuteen taikka jollei esineen hallussapitoon ole uskonnollista tai muuta hyväksyttävää syytä. Teko rangaistaisiin kokoontumisrikkomuksena. Järjestyksenvalvojista annettuun lakiin ehdotetaan vähäisiä teknisiä muutoksia.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esitys perustuu järjestyslain (HE 20/2002 vp) ja lakialoitteen LA 164/2002 vp käsittelyn yhteydessä eduskunnan yksimielisesti hyväksymään lausumaan, jossa eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että erikseen valmistellaan lakiehdotus koskien rangaistuksen uhalla sen kieltämistä, että naamioituneena mielenosoituksessa taikka muulla tavalla naamioituneena esiintymällä voidaan yleistä järjestystä häiritä tai turvallisuutta vaarantaa (EV 295/2002 vp, HaVM 28/2002 vp). Hallintovaliokunta on 10 päivänä lokakuuta 2003 pyytänyt perustuslain 47 §:n 2 momentin nojalla oikeusministeriöltä selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty eduskunnan hyväksymän lausuman johdosta. Selvityksen johdosta valiokunta on antanut oikeusministeriölle lausuntonsa, jossa on kiirehditty lakiehdotuksen valmistelua (HaVL 9/2003 vp).

Käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen tavoitteena on turvata rauhanomaista kokoontumisvapauden käyttöä ehkäisemällä järjestyshäiriöitä ja väkivaltaisuuksia mielenosoitusten ja muiden yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä parantaa mahdollisuuksia saattaa rikoksesta epäillyt syytteeseen. Koska on olemassa oikeutettuja syitä kasvojen peittämiseen, asetettujen tavoitteiden kannalta ei ole tarkoituksenmukaista yleisesti kieltää naamioitumista yleisellä paikalla. Naamioitumiskiellon tulee kuitenkin olla siinä määrin laaja-alainen, että se mahdollistaa sääntelyn riittävän tehokkaan soveltamisen ja vähentää mahdollisuutta kiertää kieltoa.

Myös perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 26/2004 vp) mukaan ongelmana mielenosoituksissa on ollut, että osanottajien joukkoon on usein juuri naamioitumalla soluttautunut siihen alunperin kuulumattomia henkilöitä, joiden toiminta on johtanut mellakointiin ja väkivaltaisuuksiin. Tällainen on saattanut rajoittaa mielenosoituksiin rauhanomaisesti osallistuvien ilmaisu- ja kokoontumisvapautta.

Perustuslakivaliokunta on katsonut esityksestä antamassaan lausunnossa, että laittoman naamioitumisen kriminalisointi tulee kytkeä henkilön tarkoitukseen loukata tai vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta tai ryhtyä muuhun oikeudenvastaiseen tekoon. Lisäksi valiokunnan lausunnosta ilmenee, ettei ole esitetty riittäviä perusteita kieltää ja kriminalisoida naamiointiin mahdollisesti käytettävien esineiden hallussapitoa. Perustuslakivaliokunta katsoo myös, ettei tarkastusoikeuksia koskeva ehdotus täytä oikeasuhtaisuuden vaatimuksia ja että siltä puuttuu painava yhteiskunnallinen tarve.

Perustuslakivaliokunnan lausunto merkitsee sitä, että hallituksen esitykseen sisältyvät toinen ja kolmas lakiehdotus on hylättävä ja että ensimmäisen lakiehdotuksen 17 luvun 13 a §:n 1 momenttia on muutettava. Mainitun pykälän 2 momenttia koskeva huomautus ei liity suoranaisesti säätämisjärjestykseen, vaan on sääntelyn kokonaisuutta koskeva tarkoituksenmukaiseen kirjoitustapaan liittyvä kysymys.

Valiokunnalla on ollut käytettävissään oikeusministeriön muistio, jossa ehdotetaan perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta rikoslain 17 luvun 13 a §:n kirjoittamista seuraavasti: "Joka yleisellä paikalla järjestetyn yleisen kokouksen tai yleisötilaisuuden yhteydessä taikka muussa yleisön kokoontumisessa yleisellä paikalla esiintyy kasvot kokonaan tai osittain hupun, naamion, maalauksen tai vastaavan peittämänä tavalla, joka vaikeuttaa hänen tunnistamistaan siten, että hänen käyttäytymisestään voidaan päätellä hänen tarkoituksenaan olevan loukata tai vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta tai ryhtyä muuhun oikeudenvastaiseen tekoon, on tuomittava laittomasta naamioitumisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi."

Valiokunta katsoo kirjoittamistavan täyttävän perustuslakivaliokunnan lausuntoon sisältyvän tavallisen lain säätämisjärjestyksen edellyttämän täsmentämisvaatimuksen. Valiokunta pitää kuitenkin tavoiteltavana — kunhan sääntelyn tavoite voidaan asianmukaisesti turvata — rangaistussäännöksen kirjoittamista selkeämpään muotoon.

Jotta poliisille tulisi paremmat mahdollisuudet varautua naamioitumisiin, on perusteltua, että kokoontumislakiin (530/1999) otetaan järjestettävästä yleisestä kokouksesta poliisille tehtävään ilmoitukseen (8 §) lisättäväksi tieto naamioituneena esiintymisestä. Sen sijaan yleisötilaisuuden järjestäjän (14 §) ei tarvitsisi säännönmukaisesti ilmoittaa naamioitumisesta, mutta poliisi voisi tarvittaessa vaatia siitä selvitystä.

Valiokunta pitää laittoman naamioitumisen säätämistä rangaistavaksi perusteltuna. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten ennalta estämiseksi laittomaan naamioitumiseen on päästävä puuttumaan riittävän ajoissa. Jos tässä epäonnistutaan, vaarallinen toiminta voi eskaloitua, jolloin viranomaisille ei välttämättä jää voimavaroja tekojen selvittämiseen ja niistä vastuullisten vastuuseen saattamiseen.

Lausunto

Lausuntonaan hallintovaliokunta esittää,

että lakivaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on esitetty.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Veijo Puhjo /vas
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • vjäs. Terhi Peltokorpi /kesk
 • Petri Salo /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ossi Lantto

​​​​